Novéna k Neposkvrněné

S Marií v naslouchání mladým

Novéna k Neposkvrněné 2018

Letošní novéna k Neposkvrněné se inspirovala přípravou na Synod mladých. Každý den z něj nabídnu jedno téma, doprovozené odpovídajícím Božím slovem a krátkým zamyšlením a prosbou.

  1. den – mladí nás vyzývají

´Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“´(J 2,5)

Církev podle Písma je společenství těch, kteří jsou povolání Bohem Otcem, aby následovali Ježíše, v síle Ducha Svatého. Každá komunita FMA je malou částí církve. Maria je z ní první povolaná. V ní církev dokonale odpovídá na povolání Otce. Od ní se chceme nechat vést, abychom mohli odpovídat na situaci dnešních mladých lidí.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, aby z nás Duch Svatý činil církev utvářenou svým Slovem.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – naslouchání

“Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.” (Lk 2,19)

Naslouchání je především postoj Otce vůči svým dětem. To, co se nám někdy zdá jako neproniknutelné ticho, je ve skutečnosti hluboké a pozorné naslouchání. Setkání mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým je plodné setkání. Maria vyzrála v této schopnosti naslouchání událostem a uchovávala vše ve svém srdci.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se učili naslouchat Bohu tak jako ona.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – doprovázení

“Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: ´Už nemají víno.´” (J 2,1-3)

Doprovázení je jeden z konkrétních projevů lásky. Je to především umění Otce, který skrze Ducha Svatého, nikdy nenechává své děti osiřelé. Duch Svatý je doprovázející par excellence. Je to On, který doprovázel  Marii v jejím poslání. Je to On, který rozšířil její mateřství a učinil ji schopnou doprovázet všechny, kteří se jí svěřují. Doprovází diskrétně, ale aktivně, je pozorná k maličkostem a připravená zasáhnout v pravý čas.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se nechali doprovázet Bohem a mohli tak doprovázet mladé.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – Obrácení

“Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.” (Lk 2,48-51)

 

Boží Slovo nás učí, že obrátit se znamená změnit cestu. Většinou nejde o iniciativu zainteresované osoby, ale je to přímý Boží zásah, který znemožní pokračovat starou cestou a otevře novou. Bůh Otec se nikdy neunaví otevírat pro nás nové cesty, abychom se s ním mohli setkat a obejmout ho. Také Maria ve svém životě přijala pozvání vyjít na nové cesty a na výzvy odpověděla, i když ne bez bolesti. Pokaždé se její život stal plodnějším.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom byli otevření pro jeho pozvání k obrácení.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – rozlišování

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.´ (Lk 1,28-35)

Boží touhou je, abychom mohli znát jeho vůli, jde přece o naše dobro. Nabízí nám prostředky k tomu, abychom mohli na této zemi plnit své poslání. S velkou trpělivostí nás učí, jak je máme používat. Maria to zakoušela na své kůži. Krok po kroku, v postoji naslouchání, ustavičného rozlišování, doprovázela Ježíšův život v Nazaretě, jeho veřejné působení a potom zrození církve.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli trpělivost v hledání Božích cest.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – výzvy

´U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.´ (J 19,25-27)

Ať nikdo nezůstane stranou, ať nic není ztraceno. To je velká výzva, se kterou se Otec obrátil k Synovi a poslal ho, aby uskutečnil spásu. Ježíš výzvu přijal a dovedl ji do konce, když na kříži otevřel své srdce: kdokoliv tam vstoupí, najde spásu. Maria tam byla přítomná, tam u paty kříže, proto také její srdce bylo nekonečně rozšířeno. Každá lidská bytost je synem či dcerou Boha a Marie, nikdo není vyloučen. Každá lidská bytost je hodna úcty, starosti a lásky. V každém je bod přístupný dobru. Je to výzva pro vychovatele, aby jej našel.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli odvahu spolupracovat s Bohem na spáse světa i za cenu kříže.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – povolání

´Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.´ (Lk 1,38) 

Každý život je povoláním. Každý život je jedinečný. Každá lidská bytost je slovem Otcem pro svět, slovem neopakovatelným, originálním, nenahraditelným. Dobrodružství života je mnohem krásnější, když se stane hledáním toho, který nás vždy chtěl a miloval. Práce i vztahy jsou plodnější, když jsou konány pod Otcovým pohledem a v dialogu s ním. Evangelia svědčí o tom, jaká byla pozemská zkušenost Ježíše, který dělal vše ve světle jedinečného vztahu s Otcem. Také Mariin život byl celý utvářen posláním, které obdržela při zvěstování.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – svatost

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“´(Lk 1,28)

“Buďte svatí, protože já jsem svatý”. Řekl Bůh Mojžíšovi. Buďte láskou, protože já jsem láska, říká nám vícekrát Ježíš. Svatost není nic jiného než plnost lásky přijímané od Boha v hlubinách našeho bytí a každodenně darované bratřím a sestrám. Maria je svatá a nepsokvrněná, protože je milovaná. To je její tajemství. Nechala se promilovat až ke kořeni svého bytí a tuto lásku rozdávala celému světu.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – kdo nic nežádá

“Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.” (Sk 1,13-14)

Otec se nikdy nepohoršuje při pohledu na odpor, strach a hříchy svých dětí. Otec nesoudí. Po Ježíšově boku se také Maria naučila nesoudit. Po velikonocích sdílela život a modlitbu s těmi, kdo zradili a opustili jejího syna. Ona je Neposkvrněná, je také útočištěm hříšníků.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!