Co děláme

Dílo sester salesiánek v České republice je vázané na komunity, ve kterých žijeme. Provozujeme Církevní mateřskou školku a Církevní střední školu Jana Boska; poskytujeme ubytování pro studentky SŠ, VOŠ a VŠ v Praze a v Hradci Králové. V Plzni, Brně a Praze rovněž nabízíme kvalitní využití volného času ve střediscích mládeže, vyučování náboženství, duchovní doprovázení, apod.

Církevní mateřská škola Laura

Církevní mateřská škola Laura je předškolní zařízení, ve kterém se snažíme vytvářet rodinné prostředí a aplikovat výchovné zásady sv. Jana Boska. Mateřská škola je určena nejen pro děti z věřících rodin, ale i pro děti z rodin bez vyznání. Jsme otevření pro umístění dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin, dětí cizinců, národnostních menšin či jinak znevýhodněných. Mateřská škola zajišťuje jak aktivity pro děti v rámci zájmových kroužků, tak i aktivity pro rodiče, jimiž jsou různé tvořivé večery, přednáškové cykly a modlitební setkání.

Více najdete na CMŠ Laura.

 

Církevní střední škola Jana Boska

Církevní střední škola Jana Boska v Praze Karlíně je střední odborná škola rodinného typu, určená pro mladé lidi nestudijního založení, sociálně ohrožené a obtížněji vychovatelné. Poslání školy je poskytovat kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, a tím mladé lidi připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu.

Více najdete zde.

Domov mládeže při CSŠJB

DM při CSŠJB je určen pro studentky středních odborných učilišť, středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. V domově mládeže se snažíme vytvářet rodinné prostředí prodchnuté křesťanskými zásadami života a kvalitně vyplňovat volný čas.

Více najdete zde

Salesiánský domov mladých

Nabízíme ubytování studentkám vysokých, vyšších odborných a středních škol. Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, dobré podmínky pro studium a žít křesťanské hodnoty.

Více na www.sdmhk.cz

 

SHM Klub Plzeň, z. s.

Základním cílem našeho klubu je rozvíjet osobnost dítěte a mladého člověka prostřednictvím výchovy a vzdělávání ve volném čase v salesiánském stylu. Dětem poskytujeme kvalitní nabídku volnočasových aktivit, mladým lidem možnost rozvíjet se a zapojit se do výchovné práce s dětmi a s mládeží a rodinám poskytujeme podporu a zázemí.

Komunita sester salesiánek je animačním jádrem celé výchovně pastorační komunity. Kromě přímé výchovně pastorační práce, kterou sestry vykonávají, komunita garantuje práci v salesiánském duchu, doprovází dobrovolníky zapojené do činnosti klubu a podílí se na formaci začínajících animátorů.

Více na www.plzen.shm.cz

Pastorační centrum Skvrňany

Pastorační centrum Skvrňany (PCS) bylo zřízeno biskupstvím plzeňským 1. 9. 2017 a svěřeno do společné péče salesiánkám a salesiánům. Je zaměřeno misijně, jeho posláním je první evangelizace a nová evangelizace především v městské části Plzeň Skvrňany.Ve své činnosti navazuje a doplňuje činnost, která je realizována v rámci SHM Klub Plzeň, z.s. Je otevřené všem, kdo do něj chtějí přicházet, spoluutvářet jej a podílet se na jeho aktivitách. Své poslání naplňuje především skrze bohoslužby, přípravu na svátosti, jejich slavení, katechezi a další aktivity

Za činnost PCS zodpovídá koordinátorka Hana Koudelková, FMA.

Více informací na webu.

 

Duchovní obnovy a cvičení

Sestry salesiánky ve spolupráci s bratry salesiány pořádají každoročně o prázdninách několikadenní duchovní cvičení založená na práci s Písmem svatým. Mladým lidem je při těchto exerciciích nabídnuto osobní doprovázení. I přes rok sestry salesiánky nabízejí na různých místech duchovní obnovy a možnost duchovního doprovázení. V době koronavirové se tak dělo i online formou.

Katecheze, vyučování

Cílem katecheze je uvést někoho do důvěrného vztahu s Ježíšem Kristem.
Základní úlohy katecheze jsou: pomoci poznávat, slavit, prožívat a kontemplovat Kristovo tajemství, uvádět a vychovávat k životu ve společenství a k misii.
V oblasti katecheze a vyučování náboženství působíme v rámci našich komunit ve farnostech, na školách, dále podle potřeby připravujeme na přijetí svátostí (křest, sv. přijímání …) nebo pořádáme různé duchovní obnovy.

 

Chaloupky, tábory

Během prázdnin se sestry ve střediscích mládeže účastní nebo vedou tábory a chaloupky pro děti a mladé. Děje se to zvláště v Plzni, Brně a Praze Kobylisích, ale také v Hradci Králové. Na některých akcích spolupracují s bratry salesiány. Jsou též zapojeny do výchovy nových animátorů (mladých lidí, kteří na táborech slouží jako vedoucí a asistenti).

Denní centrum – Kaunas

Denní centrum Kaunas je hlavním dílem našich sester na Litvě. Do Centra přichází denně po skončení vyučování cca 30 dětí. Jedná se o děti z problémových rodin. Dělají si úlohy do školy, stravují se, hrají si a navštěvují kroužky jako je divadlo, tanec a keramika. Podle individuální potřeby mohou děti v Centru i přenocovat, umýt se a vyprat si věci. Pozornost střediska se nezaměřuje pouze na dítě, ale na celou rodinu. Denní centrum tak spolupracuje se státními institucemi, především pak s Institutem pro ochranu práv dítěte.