Naše poslání

Naše poslání se podílí na celkovém poslání římskokatolické církve, které je primárně rázu náboženského, ale přispívá i k vybudování a upevnění lidské společnosti v souladu s křesťanskými a všeobecně platnými lidskými hodnotami. Církev nás uznává jako laický řeholní institut papežského práva, který se věnuje převážně křesťanské výchově a vzdělávání.

Naše poslání směřuje k mladým lidem, především k těm, kteří z různých důvodů mají menší možnosti úspěchu, jsou ve společnosti snáze vystaveni nebezpečí a potřebují tedy více pozornosti. Integrální výchovou ve stylu preventivního systému se snažíme vést je k tomu, aby přijali zodpovědnost za vlastní život, byli schopní kritického úsudku, svobodného rozhodování a služby druhým. Snažíme se z nich vychovat poctivé občany a dobré křesťany, kteří podle svých možností přispívají k rozvoji společnosti a prostředí, v němž žijí.

 

Institut Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánky – FMA) je řeholní společnost Bohu zasvěcených žen.

 

FORMACE u sester salesiánek

„Cílem formace je celkové zrání osoby v postupném připodobňování se Kristu, jenž je Otcovým apoštolem, podle životního plánu vyznačeného stanovami.“ (Stanovy č. 78)
Následujeme Krista sliby evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti, abychom byly zcela k dispozici pro jeho poslání spásy.

  • Čistota, jíž dáváme Bohu svou schopnost milovat, se projevuje salesiánskou laskavostí, která umožňuje být vyjádřením Boží lásky a odleskem Mariiny mateřské dobroty.
  • Chudoba nám dává účast na tajemství Ježíše, který se stal chudým, aby nás svou chudobou obohatil, a učí nás solidaritě s chudými.
  • Poslušností se začleňujeme do ochoty Krista, jehož pokrmem je Otcova vůle, abychom zodpovědně spolupracovaly na našem výchovném poslání.

Způsob, jakým žijeme naše zasvěcení, má charakteristiky našeho charismatu, t.j. daru Ducha svatého sv. Janu Boskovi a sv. Marii Dominice Mazzarellové a celé salesiánské rodině. Mezi tyto charakteristiky patří především křesťanská výchova a hluboký eucharistický a mariánský život.

Zasvěcený život prožíváme v komunitách povolaných sloužit Pánu s radostí a pracovat s optimismem a pastorační láskou pro Boží království v duchu preventivního systému.

 

TRVALÁ A POČÁTEČNÍ FORMACE

Počáteční formace:
Úkolem počáteční formace je svobodně se otevřít Božímu plánu ve svém životě a učit se žít v souladu s jeho požadavky.

Jednotlivé fáze formace:

  • Období ověřování a orientace – vede k prohloubení křesťanského života a dozrávání k zodpovědné volbě povolání.
  • Postulát – je bezprostřední přípravou na noviciát, obdobím prohlubování Božího volání, zkušenosti modlitby, komunitního a apoštolátního života, osvojování si ducha Dona Boska a Marie Dominiky.
  • Noviciát – je obdobím opravdového uvedení do řeholního života, osvojování si stanov, sjednocování práce a modlitby, komunitního života i apoštolátní zkušenosti; přijímání identity Dcer Panny Marie Pomocnice. Noviciát trvá dva roky.
  • Juniorát – je období časných slibů, které má v sestře upevnit život spojený s Bohem a smysl příslušnosti k institutu a postupně ji zapojovat do pastorace mládeže. Období časných slibů trvá 6 let.

Trvalá formace:
Řeholní zasvěcení zavazuje člověka k trvalému úsilí o připodobňování se Kristu. Každá sestra je tedy zodpovědná za růst v povolání a každá komunita se má stát místem trvalé formace sester a současně nabídkou povolání pro mladé.