Salesiánská rodina

Spiritualitou Dona Boska a jeho preventivním systémem se dnes ve světě inspiruje přes 402.500 členů salesiánské rodiny žijících v 30 různých společenstvích v rámci této rodiny. Hlavní představený Společnosti sv. Františka Saleského – jako nástupce dona Boska – je jejím animátorem a středem jednoty. Mezi nejznámější větve patří Salesiáni Dona Boska, Dcery Panny Marie Pomocnice, Sdružení salesiánů spolupracovníků. Tato společenství byla založena samotným Janem Boskem.

 

V ČR působí:

Jinde ve světě jsou:

 • Dcery Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina
 • Salesiánky oblátky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • Apoštolky Svaté Rodiny
 • Sestry Milosrdné lásky Ježíšovy
 • Sestry Misionářky P. Marie Pomocnice
 • Dcery Božského Spasitele
 • Sestry služebnice Neposkvrněného Srdce Mariina
 • Sestry dospívajícího Ježíše
 • Sdružení salesiánských dam
 • Sdružení P. Marie Pomocnice
 • Sestry katechetky Neposkvrněné P. Marie Pomocnice
 • Dcery majestátu P. Marie Neposkvrněné
 • Svědci Vzkříšeného – 2000
 • Kongregace sv. Archanděla Michaela
 • Kongregace sester Vzkříšení
 • Sestry hlasatelky Páně
 • Nová píseň
 • Učedníci
 • Kongregace sester sv. Archanděla Michaela
 • Sestry Marie Pomocnice
 • Společenství poslání dona Boska
 • Sestry majestátu P. Marie
 • Sestry Navštívení dona Boska

 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK SALESIÁNSKÉ RODINY:

Salesiáni (SDB)

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska), Řeholní kongregace papežského práva.

Kongregace byla založená sv. Janem Boskem v Itálii (Turín) v roce 1859.

Hlavní představený (Rettor Maggiore), představený salesiánů, je nástupcem Dona Boska, otcem a středem jednoty salesiánské rodiny. V současné době je jím Španěl Àngel Fernández  Artime, který je 10. nástupcem Dona Boska.
Pro salesiány je „živým Donem Boskem“ dnes, pro celou salesiánskou rodinu je středem jednoty – jeho úkolem je animovat a podporovat salesiánskou rodinu, chránit její jednotu, s ohledem na specifické povolání každé větve zajišťovat věrnost salesiánskému duchu, koordinovat aktivity.

V současné době je na světě kolem 14800 salesiánů ve 127 zemích rozdělených do 89 inspektorií.

Poslání: výchova a evangelizace; výchovně pastorační plán se zaměřuje na celkové povznesení člověka.
Prvními a hlavními adresáty poslání jsou mladí, zvláště ti nejchudší, mladí dělníci a ti, kteří se na práci připravují.
Salesiáni pracují mezi lidovými vrstvami, rodinami a mezi ještě neevangelizovanými národy. Snaží se proniknout a vnášet evangelní hodnoty i do oblasti sdělovacích prostředků a moderních komunikačních technologií.

Typická díla:

 • Střediska mládeže
 • Víkendové a prázdninové akce
 • Školy a učňovská střediska
 • Internáty
 • Práce pro mládež na okraji společnosti
 • Misie a sociální pomoc rozvojovým zemím
 • Sdělovací prostředky
 • Farnosti

Více na www.sdb.cz, www.sdb.org.

Dcery Panny Marie Pomocnice (salesiánky, FMA)

Institut Dcer Panny Marie Pomocnice, řeholní institut papežského práva.

 Institut byl založený sv. Janem Boskem a sv. Marií Dominikou Mazzarellovou v Itálii (Mornese) v roce 1872.

V současné době (2017) má Institut 1390 domů v 94 zemích světa.

Charisma:
Posláním Institutu je být znamením Boží předcházející lásky a mateřské starostlivosti Panny Marie pro mladé lidi ze středních vrstev, především pro malé i velké dívky, prostřednictvím výchovy a jiných aktivit zaměřených na lidské povznesení. Institut působí jak v křesťanských zemích, tak v místech první evangelizace.

Typická díla:

 • oratoře-střediska mládeže;
 • školy všech stupňů (od mateřských po vysoké);
 • další výchovné a podpůrné instituce (např. internáty, dětské domovy rodinného typu, v misiích zdravotní ambulance…)

Více na www.cgfmanet.org

 

Spolupracovníci (ASC)

Sdružení salesiánů spolupracovníků je Veřejným církevním sdružením věřících.

 Sdružení se původně jmenovalo Salesiánští spolupracovaníci, ale nové Stanovy sdružení z listopadu 2006 změnily název na Salesiáni spolupracovníci.

Sdružení salesiánů spolupracovníků je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 v Itálii svatý Jan Bosco.

Spolupracovník je katolík, který žije ve světě a v prožívání víry se inspiruje apoštolským plánem Dona Boska, aby tak přispěl ke spáse mládeže, jež je nejkřehčí a nejcennější částí lidské společnosti. Žije v salesiánském duchu v běžných životních i pracovních podmínkách.

Spolupracovník následuje salesiánské povolání tak, že pracuje na poslání Dona Boska mezi mládeží a lidovými vrstvami a snaží se žít jeho ducha.

ČR působí řada místních společenství salesiánských spolupracovníků, která sdružují především manželské páry.

Více na www.ascczech.cz, http://cooperatori.sdb.org

 

Volontarie Dona Boska (VDB)

Sekulární institut papežského práva.

 Sekulární institut Volontarií Dona Boska je určen pro svobodné ženy, které se chtějí zasvětit Bohu ve světě v salesiánském duchu. Své zasvěcení prožívají podobně jako Panna Maria – v každodenním životě, aniž by se lišily od žen své doby. Slibem čistoty, chudoby a poslušnosti odpovídají na Boží lásku a dávají svůj život zcela k dispozici Bohu a bližním.

Volontarie byly založeny blahoslaveným Filipem Rinaldim, třetím nástupcem Dona Boska, 20. května 1917 v Itálii.
V ČR působí od roku 1967.

Volontarie nežijí společně, ale pravidelně se setkávají na duchovních obnovách a dalších setkáních. O svém zasvěcení nemluví, aby tak mohly žít jako ostatní lidé a konat dobro kdekoliv, i tam, kde mají lidé předsudky vůči církvi a zasvěceným osobám.
Modlitba jim pomáhá, aby zůstaly ve světě a posvěcovaly ho zevnitř. Typickým místem pro jejich setkávání s Bohem a bližními je jejich zaměstnání.
Celý svůj život se snaží proměňovat na apoštolát.

Jsou součástí salesiánské rodiny, záleží jim na spáse všech, zvláště mladých. Ve svém poslání se opírají o lásku k eucharistii a k Panně Marii Pomocnici křesťanů.

Více na www.volontarie.cz nebo na www.volontariedonbosco.org

Sestrám můžete napsat na e-mail: si.vdb@seznam.cz

 

Absoloventi a absoloventky FMA (EX-FMA)

Plný název je Světová konfederace bývalých žákyň a bývalých žáků Dcer Panny Marie Pomocnice.
Confederazione mondiale delle exallieve ed exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice

Laické sdružení uznané jako světová katolická organizace.

 Sdružení bylo založeno blahoslaveným Filipem Rinaldim v Itálii v roce 1908.

Členy sdružení mohou být ti, kteří prošli díly Dcer Panny Marie Pomocnice. Jedná se o osoby jakéhokoli věku, vzdělání, náboženství, společenského postavení a země původu.

Každý člen se snaží o osobní růst podle preventivního systému, pro nějž je charakteristická trojice: rozum – náboženství – laskavost, kterou lze vyjádřit lidskými hodnotami: důstojnost – víra – solidarita. Bere za své charisma Marie Dominiky Mazzarellové, spoluzakladatelky Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice.

Každý absolovent/ka přispívá vědomě k upevnění hodnot, na nichž se zakládá lidská důstojnost a to v různých oblastech:

 • v rodině;
 • v práci a ve škole;
 • v politice a v sociální sféře;
 • ve volnočasových aktivitách, v médiích.

Kromě toho každý člen sdružení:

 • má účast na výchovném poslání Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice;
 • ve své práci se vyznačuje salesiánským stylem;
 • zasazuje se o povznesení ženy, obranu života a rodiny;
 • podporuje ochranu lidských práv a míru;
 • podporuje činnosti ve prospěch mladých lidí, především těch, kteří se nacházejí v obtížných situacích;
 • je otevřený interkulturnímu a mezináboženskému dialogu;
 • aktivně spolupracuje s občanskými a církevními organizacemi ve svém působišti;
 • neustále se obohacuje charismatickými prvky preventivního systému Dona Boska a Matky Mazzarellové.

V České republice sdružení ještě nepůsobí.

Více na www.exallievefma.org

 

Volontéři s Donem Boskem (CDB)

Jedná se o veřejné církevní sdružení věřících mužů, které směřuje k tomu, aby se stalo sekulárním institutem.

 Bylo založeno donem Egidiem Viganò, 7. nástupcem Dona Boska, 12. září 1994 v Itálii.

V současné době působí volontéři ve 25 zemích světa.
Volontéři jsou zasvěcení salesiánští laici, kteří se zavazují sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.

Nežijí v odloučenosti od světa, od svého prostředí, práce a rodiny jako řeholníci, ale působí právě v těchto prostředích a přinášejí tam plnost svého radikálního rozhodnutí pro lásku. Žijí své povolání zasvěcení ve světě v salesiánskému duchu Dona Boska.

Objevují Boha a vidí jeho tvář v každém člověku, ale zvláště se zaměřují na mladé lidi – především ty nejchudší a opuštěné – na povolání a na misie.

Žijí salesiánského ducha: odvolávají se na Dona Boska, jeho život, jeho zkušenost a duchovní bohatství; inspirují se jeho duchem, apoštolským plánem a stylem pastorace.

Více na http://volontaricdb.org/index.php/it/

Kontemplativní Fraternita Marie z Nazareta (FCMN)

Veřejné sdružení věřících.

Duchovní hnutí založené v Uruguay salesiánem mons. Nicolou Cotugnem, který je nyní emeritním arcibiskupem v Montevideu v roce 1977. Součástí salesiánské rodiny je od roku 2016.

Povoláním členů sdružení je být kontemplativními v dnešním světě a v běžném životě. S kontemplativním srdcem Dona Boska se snaží následovat Ježíše zmrtvýchvstalého a vydávat svědectví úplného darování se Otci ve službě druhým, zvláště mladým lidem.

Nazaréni různých životních stavů svědčí o kontemplativní dimenzi křestního zasvěcení tím, že žijí vnitřní život spojení s Bohem způsobem Dona Boska. Žijí a pracují v každodenním životě společnosti a snaží se mít srdce zakotvené v Bohu. Nazaréni působí a aktivně napomáhají tomu, aby časné skutečnosti byly proměněné a uspořádané v Kristu.

Fraternita je tvořena laiky žijícími v manželství i svobodnými, zasvěcenými lidmi a kněžími. Tyto skupiny si vzájemně vyměňují své specifické zkušenosti života v církvi i osobité zkušenosti nazarénského charismatu.

Fraternita je přítomná v Uruguay, Argentině, Itálii, České republice a na Slovensku.

V dubnu 1995 vznikla Fraternita v Praze. Nyní jsou v této skupině zasvěcené osoby a laici na různé úrovni formace s věčným nebo časným slibem evangelních rad a s věčným nebo časným slibem kontemplace.

 Více na www.fraternidadmariadenazaret.org

 

 

Dcery Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina (HHSSCC)

Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María

Řeholní institut papežského práva.

Institut byl založený blahoslaveným Aloisem Variarou v Kolumbii v roce 1905. Od r. 1981 je součástí salesiánské rodiny.

Institut působí v 12 zemích (Amerika: Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Kolumbie, Mexico, Peru, Venezuela; Evropa: Itálie, Španělsko; Afrika: Kamerun, Rovníková Guinea).

Zajímavý je počátek tohoto institutu, protože byl v církvi něčím novým.
Když blahoslavený Alois Variara přišel do Kolumbie, jeho působištěm se stalo leprosárium v Agua de Dios. Našel zde dívky, které měly povolání k řeholnímu životu, ale žádný institut nepřijímal malomocné nebo dcery malomocných. Proto pro ně založil vlastní institut.

Spiritualita Dcer Nejsvětějších Srdcí je salesiánská spiritualita oběti, která dává smysl utrpení a spojuje je s vykupitelským posláním církve.

Vlastní pole působnosti institutu je pastorace v oblasti výchovy a zdraví, proto jsou typickými díly:

 • sociální díla;
 • misie ad gentes;
 • výchovná díla.

Více na (ve španělštině):
www.hijasdelossagradoscorazones.org

 

Salesiánky oblátky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (SOSC)

Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù

Řeholní institut papežského práva.

Institut byl založený Mons. Josefem Cognatou (salesiánem, biskupem v Bova, v Kalábrii) v Itálii, v r. 1933. Od r. 1983 je součástí salesiánské rodiny.

Institut je přítomen ve třech zemích: Itálii, Bolívii a Peru.

Heslo Institutu je: Caritas Christi urget nos!

Charisma: aktivní účast na Ježíšově dobrovolné oběti na kříži pro spásu a posvěcení světa.

Oblátky se nasazují ve službě místní církvi a farnostem v okrajových zónách, v malých centrech.
Typickými oblastmi působení jsou výchova malých dětí v mateřských školách a formace mladých lidí se zvlášním důrazem na katechezi a asistenci skupin mládeže ve spolupráci s faráři.

Více na (v italštině) www.salesianesosc.org

 

Apoštolky Svaté Rodiny (ASF)

Apostole della Sacra Famiglia

Řeholní institut papežského práva.

Institut byl založený kardinálem Josefem Guarinim v Itálii (na Sicílii) v roce 1889. Od roku 1984 je součástí salesiánské rodiny.

Institut je přítomný ve třech zemích: Itálii, Brazílii a Argentině.

Jeho členky se věnují křesťanské integrální výchově mládeže, ve středu jejich zájmu jsou i rodiny.

 

Vyvíjejí činnost v následujících oblastech: školy, oratoře, rodiny žáků, farnosti, účastní se diecézních aktivit i pastorace rodin.

 

Sestry Milosrdné lásky Ježíšovy (CSG)

Sisters of Charity of Jesus předchozí název Caritas Sisters of Miyazaki

Řeholní institut diecézního práva.

Institut byl založený P. Antoniem Cavolim (salesiánem) v Japonsku (Miyazaki) v roce 1937. Od roku 1986 je součástí salesiánské rodiny. Institut se původně jmenoval Sestry Milosrdné lásky z Myiazaki, ale poslední generální kapitula (2009) změnila jméno na Sestry Milosrdné lásky Ježíšovy.

Institut působí v 11 zemích (Amerika: Bolívie, Brazílie, Peru, Spojené Státy; Asie: Filipíny, Japonsko, Korea; Evropa: Německo, Itálie; Oceánie: Austrálie, Papua Nová Guinea).

Posláním je přinášet milosrdnou lásku (caritas) Krista, lásku jeho Božského Srdce všem lidem do jejich životů a práce. Sestry Milosrdné lásky následují Božího Syna, který miloval hříšníky, přinášel útěchu chudým, uzdravoval nemocné a hlásal lidem radostnou zvěst o Božím království.

Sestry pracují v jeslích, mateřských školách, dětských domovech, útulcích pro děti, nemocnicích, ambulancích, domovech důchodců, školách a médiích.

Více na (v japonštině) www.m-caritas.jp , www.mcari.de

 

Sestry Misionářky P. Marie Pomocnice (MSMHC)

Missionary Sisters of Mary Help of Christians

Řeholní institut papežského práva.

 Institut byl založený služebníkem Božím Štěpánem Ferrandem v severovýchodní Indii (Guwahati) v roce 1942. Od roku 1986 je součástí salesiánské rodiny.

Institut je přítomný ve 20 zemích světa.

Důvodem založení této kongregace byl historický fakt, že během druhé světové války byli zahraniční misionáři v Indii internováni v koncentračních táborech, čímž trpěla evangelizace. Mons. Ferrando se rozhodl vyřešit situaci tím, že zapojí do evangelizace odlehlých míst ženy. V té době potkal skupinu absoloventek FMA v Guwahati, které pomáhaly lidem a zraněným vojákům. Toužily se stát řeholnicemi a věnovat svůj život charitativní práci. S touto skupinou Mons. Ferrando založil první domorodou kongregaci v severovýchod­ní Indii.

Apoštolát: sestry jsou zapojeny do evangelizace odlehlých území, řídí školy, oratoře, dětské domovy, domy pro staré lidi a bezplatné kliniky.

Více na (v angličtině) www.msmhc.org

 

Dcery Božského Spasitele (HDS)

Hijas del Divino Salvador

Řeholní institut papežského práva.

Institut byl založený Mons. Petrem Arnoldem Apariciou (salesiánem, biskupem) v Salvádoru v roce 1956. Od roku 1987 je součástí salesiánské rodiny.

Institut je přítomný v 5 zemích světa: Argentina, Bolívie, Guatemala, Itálie, Panama, Salvador, Venezuela.

Institut byl založen 24. prosince a jeho spiritualita je úzce spojena s narozením Ježíše. Spiritualita vychází z betlémských jeslí a hlavním patronem je Božské Dítě.

Charisma: přinášet světu poselství Ježíše v jeslích a celého jeho dětství. Povaha institutu je tedy výchovná a misionářská.

Poslání: pracovat pro spásu dětí a mládeže ve stylu preventivního systému Dona Boska.

Díla: výchovné instituce, školy, dětské domovy, díla zaměřená na růst v křesťanské víře, misijní střediska; vše zaměřeno především na nejpotřebnější děti a mladé.

Více na (ve španělštině): http://www.mariaantoniasanjose.com.ar/

 

Sestry Služebnice Neposkvrněného Srdce Mariina (SIHM)

Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary

Řeholní institut diecézního práva.

Institut byl založený Mons. Kajetánem Pasottim (salesiánem, biskupem) v Thajsku v roce 1937. Od roku 1987 je součástí salesiánské rodiny.

Sestry působí v místních církvích s misionářským duchem.

 

Sestry dospívajícího Ježíše (IJA)

Irmas de Jesús Adolescente

Řeholní institut diecézního práva.

Institut byl založený Mons. Vicentem Priantem (salesiánem, biskupem) v Brazílii.

Posláním institutu  je evangelizace v místních církvích.

Profil na facebooku: www.facebook.com/…803887929524

 

Sdružení salesiánských dam (ADS)

Asociación Damas Salesianas

Církevní soukromé sdružení věřících laiků.

Jedná se o katolické sdružení žen.

Bylo založeno P. Michaelem Gonzálezem ve Venezuele v roce 1968. Od roku 1988 je součástí salesiánské rodiny.

Poslání má sociální a apoštolátní charakter, zaměřuje se zároveň na obnovení lidské důstojnosti a na evangelizaci, upřednostňuje bezbranné ženy a celkový prospěch těch nejpotřebnějších.

Cílem je pracovat na vytváření spravedlivější a křesťanštější společnosti. K dosažení tohoto cíle se členky angažují v sociální a dobrovolnické práci ve dvou oblastech: ve zdravotnictví a školní i učňovské výchově.

Více na (ve španělštině) http://www.avessoc.org.ve/asociacion-damas-salesianas-ads.html

 

Sdružení P. Marie Pomocnice (ADMA)

Associazione di Maria Ausiliatrice

Veřejné církevní sdružení věřících.

 Sdružení bylo založeno sv. Janem Boskem v roce 1869. Od r. 1989 je součástí salesiánské rodiny.

Cílem sdružení je podporovat úctu k Nejsvětější svátosti a k Panně Marii Pomocnici křesťanů.

Don Bosco sdružení založil, aby ho způsobem přístupným pro většinu prostých lidí zapojil do spirituality a poslání salesiánské kongregace.

Poslání: Plodná účast na liturgickém životě. Žít a šířit úctu k Panně Marii Pomocnici v duchu Dona Boska. Napodobovat Pannu Marii vytvářením křesťanského prostředí, kde nachází přijetí nejchudší mládež.

Více na (v sedmi různých jazycích) www.admadonbosco.org/

 

Sestry katechetky Neposkvrněné P. Marie Pomocnice (SMI)

Catechist Sisters of Mary Immaculate and Help of Christians

Řeholní institut papežského práva.

 Institut byl založený Mons. Louisem La Ravoire Morrowem (salesiánem, biskupem) v Indii (kalkatská salesiánská inspektorie) v roce 1948. Od r. 1992 je součástí salesiánské rodiny.

Institut působí v pěti zemích světa (Indii, Itálii, Německu, Tanzánii, USA).

Heslo Institutu: Milovat Boha a pomáhat druhým jej milovat.

Spiritualita je inspirována sv. Terezii z Lisieux a preventivním systémem Dona Boska.

Apoštolát: pastorace rodin, oratoře, základní školy, pracovní střediska, domy pro staré lidi.

Více na (v angličtině) http://www.smiofbpmorrow.org

 

Dcery majestátu P. Marie Neposkvrněné (DQM)

Daughters of the Queenship of Mary

Sekulární institut diecézního práva.

Institut byl založený P. Karlem Della Torre v Thajsku v roce 1954. Od roku 1996 je součástí salesiánské rodiny.

Apoštolát: pastorace mládeže.

Díla: oratoře, učiliště a další díla ve prospěch mládeže.

Motto: Šířit Boží království prostřednictvím modlitby a práce pod vedením Panny Marie Neposkvrněné.

Patroni institutu: Panna Maria Neposkvrněná, Sv. Josef, Sv. Jan Bosco

 

Svědci Vzkříšeného (TR)

Testimoni del Risorto

Duchovní hnutí.

 Hnutí bylo založené P. Sabinem Palumbierim, salesiánem, v Itálii v roce 1984 (s názvem Testimoni del Risorto in cammino verso il 2000 = Svědkové Vzkříšeného na cestě k r. 2000). Od r. 1999 je součástí salesiánské rodiny.

V současné době je hnutí organizované ve 20 místních skupinách především ve střední a jižní Itálii. Obdobné skupiny se vytvářejí i ve Rwandě, Kamerunu a Brazílii.

Hnutí vzniklo jako prostor pro setkání mezi přáteli spojenými jediným ideálem a přáním: žít těsněji v každodenním životě radostnou zvěst vzkříšení, která je pramenem radosti a života.
Hnutí je otevřené všem bez rozdílu věku, původu a kultury.

Spiritualita: svědčit o Pánových velikonocích na cestě víry a přátelství.

Charisma: velikonoční spiritualita, která se snaží stále více chápat, cítit, uskutečňovat a vyzařovat vzkříšení.
Charisma má své vyjádření i v nové formě modlitby: Via Lucis (= Cesta světla) a ve způsobu služby těm nejpotřebnějším v dobrovolnickém sdružení „Dobrovolníci pro svět“.

Cíl: vychovávat ke kultuře života tam, kde je Pán volá: v rodině, v práci, ve společnosti i v církvi s vnitřním postojem velikonoční radosti.

Více na (v italštině) http://www.testimonidelrisorto.it

 

Kongregace sv. Archanděla Michaela (CSMA)

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

Zkrácený název: Michalici (polsky); Micheliti (italsky); Miguelitas, Miguelinos, Micaelitas (španělsky)

Řeholní kongregace papežského práva.

 Kongregace byla založená blahoslaveným Bronisławem Markiewiczem (po určitou dobu salesiánem) v Polsku v roce 1921. Od roku 2000 je součástí salesiánské rodiny.

Kongregace působí ve 14 zemích světa: Polsko, Bělorusko, Ukrajina, Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Kanada, Nová Guinea, Argentina, Paraguay, Dominikánská republika, Holandské Antily.
Heslo: Kdo jako Bůh!; Umírněnost a práce.

Apoštolát: výchova dětí a mládeže, především chudé a opuštěné; duchovní služba především pro materiálně i nábožensky zanedbané lidi; duchovní obnovy a lidové misie; zahraniční misie; publikační činnost; probouzení a pěstování kněžských i řeholních povolání; jiná potřebná díla křesťanského milosrdenství.

Více na (v polštině):
www.michalici.pl

 

Kongregace sester Vzkříšení

Congregación de las Hermanas de la Resurrección

Řeholní kongregace diecézního práva.

Kongregace byla založená P. Jorgem Puthenpurou, salesiánem, v Guatemale v roce 1977. Od r. 2004 je součástí salesiánské rodiny.

Kongregace je složena z domorodých sester, i když to není podmínka přijetí (v Guatemale je velké procento domorodého obyvatelstva, „indiánů“).

Heslo: Kristus vstal z mrtvých, vstaňme i my s Ním.

Apoštolát: inkulturovat evangelium a pomáhat nejchudším bratřím a sestrám katechezí a činnostmi zaměřenými na lidské povznesení.
Zaměřují se především na práci s dívkami a ženami v těchto oblastech činnosti: alfabetizace, výchova ke zdraví, k rodinnému životu, k vedení domácnosti, vykonávají zemědělsko-pasteveckou a obchodní formaci atd.

 

Sestry hlasatelky Páně

Sisters Announcers of the Lord
Soeurs Annonciatrices du Seigneur
Xianzhu nüxiuhui 顯主女修會

Řeholní kongregace diecézního práva.

Kongregace byla založena Mons. Ignácem Canazeiem (podnět byl dán sv. Aloisem Versigliou) v Číně v roce 1931. Od roku 2005 je součástí salesiánské rodiny.

Sestry působí ve dvou zemích: Číně (Hong Kong) a Kanadě.

Charisma: vychovávat děti a mladé k hodnotám evangelia, vzdělávat je a předávat jim víru v Krista.

 

Nová píseň

Canção Nova

Mezinárodní laické hnutí

 Hnutí vzniklo v Brazílii v r. 1978, zakladatelem byl salesián P. Jonas Abib. Od r. 2009 je součástí salesiánské rodiny.

Cíl: evangelizace především prostřednictvím komunikačních prostředků.

V současnosti hnutí působí v Brazílii, Francii, Itálii, Izraeli, Paraguay a Portugalsku.

Více na http://www.cantonuovo.eu nebo http://comunidade.cancaonova.com

 

Učedníci

The Disciples

Veřejné církevní sdružení mužů a žen
nebo také Sekulární institut Dona Boska diecézního práva

Sdružení bylo založené v Indii v roce 1973 na popud kněze Josepha D’Souzy jako ženský instiut. V roce 1983 se přidali i bratři.
V roce 2000 byl uznán jako sekulární institut diecézního práva v diecézi Ambikapur.
Od roku 2009 je součástí salesiánské rodiny.

Poslání: hlásání evangelia, výuka katechismu, péče o nemocné, služba chudým.

Hnutí působí v Indii a v Itálii.

 

Kongregace sester sv. Archanděla Michaela (Michalitky)

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Řeholní institut papežského práva.

 Institut byl založený Bronisławem Markiewiczem spolu se Služebnicí Boží Annou Kaworek v Polsku na konci 19. stol. Od roku 2009 je součástí salesiánské rodiny.

Institut působí v sedmi zemích světa: v Polsku, Francii, Itálii, Německu, Ukrajině, Bělorusku a Kamerunu.

Spiritualita je vyjádřena dvěma hesly: „Kdo je jako Bůh“ (Mi-cha-el!) a „Umírněnost a práce“.

Hlavní díla: školky; oratoře; výchovná zařízení pro dívky; domy pro matky; školy s katechezí dětí a mladých; práce ve farnostech: sakristánky, varhanice, sekretářky.

Více v polštině na www.michalitki.pl

 

Sestry Marie Pomocnice (SMA)

Sisters of Maria Auxiliatrix

Řeholní institut dicézního práva.

 Institut byl založený salesiánem P. M.C. Antonym v Indii v roce 1976. Od r. 2009 je součástí salesiánské rodiny.

Institut působí v 31 komunitách, z toho 30 jich je v Indii a 1 v Itálii.

Charisma je vyjádřeno v hesle: Ujímat se chudých a děvčat, která jsou opuštěná.

Hlavní díla SMA: formální i neformální výuka chudých dětí; evangelizace; dětské domovy; denní centra.

Více v angličtině

Oficiální stránky institutu: http://smasistersmadhavaram.org/

 

Společenství poslání dona Boska (CMB)

Comunità della missione di don Bosco

Soukromé sdružení věřících.

 Sdružení bylo založeno v roce 1982, fakticky se společenství začalo vytvářet až v roce 1988. V roce 2010 bylo sdružení přijato do salesiánské rodiny.

Sdružení působí v sedmi zemích světa: v Itálii, Argentině, Burundi, Chile a Madagaskaru, Haiti a Ghaně.

Spiritualita je postavena na třech pilířích: JEDNOTA, MILOSRDNÁ LÁSKA (charita) k mladým a chudým, zaměření na to, co je PODSTATNÉ, to vše prožíváno v salesiánském a rodinném stylu.

Činnost sdružení se rozvíjí ve dvou oblastech: misijní (družba se salesiánskou misií na Madagaskaru; vysílání dobrovolníků na Madagaskar a do Burundi, misijní skupiny se zvláštní formací); výchovná (oratoře, výchovná střediska, pěstounská péče, kurzy a setkání o salesiánské spiritualitě).

Sdružení se organizuje do skupin a každá z těchto skupin se dále dělí na základní jednotky, kterým se říká „stany“.

Začlenění do sdružení je třístupňové: úkon závazku (Atto di Impegno), úkon víry (Atto di Fede), úkon oddanosti (Atto di Dedizione) – tento poslední úkon je něco mezi slibem a příslibem, obnovuje se každý rok a po osmi letech se stává definitivním.

Více v italštině na www.associazionecmb.it

 

Sestry Majestátu Panny Marie (SQM)

Sisters of the Queenship of Mary

Řeholní institut diecézního práva

 Institut vznikl v roce 2011 rozdělením sekulárního institutu Dcer Majestátu Panny Marie Neposkvrněné, který byl založen salesiánem P. Karlem Dalla Torre v Thajsku v roce 1954.
Důvodem rozdělení původního sekulárního institutu je návrat k původnímu záměru zakladatele, P. Karla Dalla Torre, který, i když založil sekulární institut, chtěl založit řeholní institut, a tak vedl i své dcery.
Nel 2008 Generální kapitula Dcer Majestátu Panny Marie Neposkvrněné rozhodla, že každá členka se svobodně rozhodne, zda chce patřit do sekulárního nebo do řeholního institutu. Vznikly tak dva instituty.

Spiritualita se řídí příkladem Nazaretské rodiny

Poslání: obnovit a rozšířit Boží království modlitbou a různými činnostmi, jak mezi věřícími jiných náboženství, tak mezi křesťanskými rodinami a především mezi mládeží, zvláště tou nejchudší.

Hlavní patronkou je Panna Maria Neposkvrněná, patronem je také sv. Josef.

 

Sestry Navštívení dona Boska (VSDB)

Visitation Sisters of Don Bosco

Řeholní institut diecézního práva.

Institut byl založený Mons. Hubertem D’Rosario v severovýchodní Indii 31. května 1983. Od r. 2012 je součástí salesiánské rodiny.

Institut je přítomný ve dvou státech severovýchodní Indie: Meghalaya a Assam.

Vlastním polem působnosti institutu je evangelizace, výchova a podpora rozvoje především chudého venkovského obyvatelstva a těch, kteří žijí v zanedbaných městských periferiích.
Sestry se věnují zvláště katechezi.

Mottem institutu je „Běž, učednice“ (Go, Disciple) (Mt 28, 19).

 

Sdružení bývalých žáků Dona Boska (EX. DB)

Plný titul je Světová konfederace bývalých žáků Dona Boska
Confederazione mondiale degli exallievi ed exallieve di Don Bosco

Laické sdružení uznané jako světová katolická organizace.

Sdružení bylo založeno blahoslaveným Filipem Rinaldim v Itálii v roce 1908.

Sdružení je mezinárodním hnutím mladých i dospělých, mužů i žen, kteří jsou bývalými žáky salesiánů. Jsou členy salesiánské rodiny zásluhou výchovy, které se jim dostalo a věrnosti Donu Boskovi.

Světová konfederace sdružuje bývalé žáky/žákyně bez rozdílu etnického původu a náboženství, podporuje trvalou formaci svých členů a výchovu mladých, zvláště těch nejchudších podle výchovné metody Dona Boska.

Bývalí žáci Dona Boska usilují o vytváření lepšího světa; sdružení je také nástrojem šíření výchovného působení salesiánské kongregace.
Bývalí žáci se angažují ve svých rodinách, ve škole, ve společenstvích, v nichž žijí, aby uváděli do života lidské hodnoty, které si osvojili během své salesiánské formace.

V České republice je kvůli předchozímu režimu činnost Bývalých žáků Dona Boska – exalievů výrazně omezena, prakticky se týká jen „seniorů“. „Mladší“ bývalí žáci, „odchovanci“ salesiánských chaloupek se scházejí pod hlavičkou Starých pák.

Více na www.exallievidonbosco.it