Novéna k Neposkvrněné

Novéna k Neposkvrněné

S Marií v naslouchání mladým

Novéna k Neposkvrněné 2018

Letošní novéna k Neposkvrněné se inspirovala přípravou na Synod mladých. Každý den z něj nabídnu jedno téma, doprovozené odpovídajícím Božím slovem a krátkým zamyšlením a prosbou.

  1. den – mladí nás vyzývají

´Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“´(J 2,5)

Církev podle Písma je společenství těch, kteří jsou povolání Bohem Otcem, aby následovali Ježíše, v síle Ducha Svatého. Každá komunita FMA je malou částí církve. Maria je z ní první povolaná. V ní církev dokonale odpovídá na povolání Otce. Od ní se chceme nechat vést, abychom mohli odpovídat na situaci dnešních mladých lidí.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, aby z nás Duch Svatý činil církev utvářenou svým Slovem.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – naslouchání

“Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.” (Lk 2,19)

Naslouchání je především postoj Otce vůči svým dětem. To, co se nám někdy zdá jako neproniknutelné ticho, je ve skutečnosti hluboké a pozorné naslouchání. Setkání mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým je plodné setkání. Maria vyzrála v této schopnosti naslouchání událostem a uchovávala vše ve svém srdci.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se učili naslouchat Bohu tak jako ona.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – doprovázení

“Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: ´Už nemají víno.´” (J 2,1-3)

Doprovázení je jeden z konkrétních projevů lásky. Je to především umění Otce, který skrze Ducha Svatého, nikdy nenechává své děti osiřelé. Duch Svatý je doprovázející par excellence. Je to On, který doprovázel  Marii v jejím poslání. Je to On, který rozšířil její mateřství a učinil ji schopnou doprovázet všechny, kteří se jí svěřují. Doprovází diskrétně, ale aktivně, je pozorná k maličkostem a připravená zasáhnout v pravý čas.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se nechali doprovázet Bohem a mohli tak doprovázet mladé.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – Obrácení

“Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.” (Lk 2,48-51)

 

Boží Slovo nás učí, že obrátit se znamená změnit cestu. Většinou nejde o iniciativu zainteresované osoby, ale je to přímý Boží zásah, který znemožní pokračovat starou cestou a otevře novou. Bůh Otec se nikdy neunaví otevírat pro nás nové cesty, abychom se s ním mohli setkat a obejmout ho. Také Maria ve svém životě přijala pozvání vyjít na nové cesty a na výzvy odpověděla, i když ne bez bolesti. Pokaždé se její život stal plodnějším.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom byli otevření pro jeho pozvání k obrácení.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – rozlišování

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.´ (Lk 1,28-35)

Boží touhou je, abychom mohli znát jeho vůli, jde přece o naše dobro. Nabízí nám prostředky k tomu, abychom mohli na této zemi plnit své poslání. S velkou trpělivostí nás učí, jak je máme používat. Maria to zakoušela na své kůži. Krok po kroku, v postoji naslouchání, ustavičného rozlišování, doprovázela Ježíšův život v Nazaretě, jeho veřejné působení a potom zrození církve.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli trpělivost v hledání Božích cest.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – výzvy

´U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.´ (J 19,25-27)

Ať nikdo nezůstane stranou, ať nic není ztraceno. To je velká výzva, se kterou se Otec obrátil k Synovi a poslal ho, aby uskutečnil spásu. Ježíš výzvu přijal a dovedl ji do konce, když na kříži otevřel své srdce: kdokoliv tam vstoupí, najde spásu. Maria tam byla přítomná, tam u paty kříže, proto také její srdce bylo nekonečně rozšířeno. Každá lidská bytost je synem či dcerou Boha a Marie, nikdo není vyloučen. Každá lidská bytost je hodna úcty, starosti a lásky. V každém je bod přístupný dobru. Je to výzva pro vychovatele, aby jej našel.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli odvahu spolupracovat s Bohem na spáse světa i za cenu kříže.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – povolání

´Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.´ (Lk 1,38) 

Každý život je povoláním. Každý život je jedinečný. Každá lidská bytost je slovem Otcem pro svět, slovem neopakovatelným, originálním, nenahraditelným. Dobrodružství života je mnohem krásnější, když se stane hledáním toho, který nás vždy chtěl a miloval. Práce i vztahy jsou plodnější, když jsou konány pod Otcovým pohledem a v dialogu s ním. Evangelia svědčí o tom, jaká byla pozemská zkušenost Ježíše, který dělal vše ve světle jedinečného vztahu s Otcem. Také Mariin život byl celý utvářen posláním, které obdržela při zvěstování.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – svatost

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“´(Lk 1,28)

“Buďte svatí, protože já jsem svatý”. Řekl Bůh Mojžíšovi. Buďte láskou, protože já jsem láska, říká nám vícekrát Ježíš. Svatost není nic jiného než plnost lásky přijímané od Boha v hlubinách našeho bytí a každodenně darované bratřím a sestrám. Maria je svatá a nepsokvrněná, protože je milovaná. To je její tajemství. Nechala se promilovat až ke kořeni svého bytí a tuto lásku rozdávala celému světu.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – kdo nic nežádá

“Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.” (Sk 1,13-14)

Otec se nikdy nepohoršuje při pohledu na odpor, strach a hříchy svých dětí. Otec nesoudí. Po Ježíšově boku se také Maria naučila nesoudit. Po velikonocích sdílela život a modlitbu s těmi, kdo zradili a opustili jejího syna. Ona je Neposkvrněná, je také útočištěm hříšníků.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 

 

 

Setkání koordinátorek pro pastoraci mládeže CIEM

Setkání koordinátorek pro pastoraci mládeže CIEM

  Motto setkání, které probíhalo 20.-23. Listopadu 2018 v Bruselu, znělo: “Dát vše, aby mladí mohli být šťastní nyní i na věčnosti.” 

Cílem setkání bylo sdílet sny i cesty, po kterých se ubíráme, a společně hledat, kudy jít dál, abychom my i naše výchovné prostředí, které vytváříme, vedli mladé k radosti a plnému životu.

Za českolitevskou inspektorii se setkání účastnila sr. Míla Čermáková. Přinášíme některé její postřehy.

“Celé setkání hostila komunita sester salesiánek (FMA) v Bruselu, kam se sjelo 12 sester a jedna laička, které mají ve svých inspektoriích na starost pastoraci mládeže. Provázel nás po celou dobu biblický text o rozmnožení chlebů a ryb J 6, 1 – 15.

První den byl ve znamení uvědomění si situace, ve které se nacházíme. Druhý den byl ve znamení oživení si pohledu na výchovné poslání FMA a konfrontace se závěry Synody o mládeži, která proběhla v uplynulém měsíci v Římě. V závěrečném dokumentu ze synodu jsme se pak zastavily nad jeho III. kapitolou, který v sobě přináší mnoho konkrétních podnětů od mladých pro život v církvi i v našich komunitách. Poslední – třetí den – byl zaměřený na konkrétní cestu animace pastorace mládeže v CIEM (Evropa a Blízký východ) a potažmo v každé inspektorii.

Celé setkání bylo přínosné především sdílením zkušeností z jednotlivých inspektorií i touhou společně uchopit a nasměrovat pastoraci mládeže v současné situaci ve shodě s cestou institutu i postsinodální církve.”

 

Juniorky na Slovensku

Juniorky na Slovensku

O víkendu 23.-25.11. se sjelo do Velkého Bielu nedaleko Bratislavy 11 mladých sester s časnými sliby – takzvaných juniorek. Deset jich bylo ze Slovenské provincie a jedna se přidala z naší CEL. Přítomny byly obě současné provinciálky (Janča z CEL a Monika ze SLK) a také bývalá slovenská provinciálka Janka, která má teď juniorát na starosti. Kromě sesterského sdílení, společné modlitby i zábavy jsme se na nádherném místě u jezera věnovaly formaci. Probíraly jsme dokument o juniorátu, jež před rokem vyšel v našem Institutu, a zamýšlely se nad tím, jak může inspirovat nás v našem prostředí. Věnovaly jsme se i komunitnímu životu a osobnímu rozhovoru – tématům, jež jsou mezi námi živé. V sobotu večer mezi nás přijeli manželé – salesiáni spolupracovníci – svědčit o životě v manželství (a zároveň nám pomohli vidět, jak se manželství liší od řeholního života a kde jsou zase styčné body). V neděli dopoledne přijela sestra Adrika osvěžit a doplnit naše znalosti o dějinách Institutu. Celé setkání bylo obohacující a plné radosti ze setkání. A těšíme se zase na leden. 

ŘEZ – setkání ředitelek FMA

ŘEZ – setkání ředitelek FMA

O prvním listopadovém víkendu se u sester v Karlíně konalo historicky první setkání. Jednalo se o pracovní setkání ředitelek komunit, ředitelek děl a ekonomek komunit.

Cílem bylo zamyslet se nad řeholním systémem řízení a rozhodování v našich komunitách a dílech, popsat a vyjasnit si vzájemné vazby, apod. Společným motem bylo: “Dobrá struktura musí především umožňovat život a rozvoj.”

Podívejte se na pár fotek ze setkání.