novéna k Panně Marii Pomocnici křesťanů

novéna k Panně Marii Pomocnici křesťanů

Nabízíme devitidenní modlitbu novény k Panně Marii Pomocnici křesťanů, která je zde ve zkrácené verzi a je inspirována novénou Hl. představného salesiánské rodiny.

Novéna Panny Marie Pomocnice 2019

Blahoslavenství salesiánské rodiny

 1. den: května

„že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení“

Blahoslavená salesiánská rodina, která nachází radost v chudobě. Plná Boží milosti, udělá zázraky mezi nejchudšími mladými a těmi, kteří jsou na okraji….to je svatost!

Milá Matko, Maria Pomocnice osvěť ty, kteří se naparují ve své důležitosti, kteří jsou plní touhy po moci, kteří chtějí bohatství za každou cenu. Pomoz, aby se jejich srdce otevřelo bratřím a bylo vyprázdněné pro poklady lásky.

 1. den: 16. května

Ujal se svého služebníka Izraele“

Blahoslavená salesiánská rodina, která s mírností a láskou Dobrého Pastýře, přijímá a doprovází mladé a vychovává je k dialogu a přijetí různosti…to je svatost!

Milá Matko, Maria Pomocnice, milovaná dcero Otce, dej nám sílu sebeovládání, abychom se stali pokornými, silnými a pevnými. Nauč nás mírnosti a tichosti, abychom s odvahou čelili denním konfliktům a tak se připodobnili Bohu, který se nechá trpělivě přibít na kříž.

 1. den: 17. května

„a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli“

Blahoslavená salesiánská rodina, která je blízká mladým, léčí rány těch, kdo trpí, dodává naději těm, kdo ji ztratili a nese radost vzkříšeného Krista…to je svatost!

Děkujeme ti, Panno Pomocnice, protože jsi nás povolala, abychom byli apoštoly a misionáři. Děkujeme ti, protože v nejhlubších zraněních lidstva objevujeme velikost Boží lásky. Pomoz nám být olejem, který léčí a balzámem, který uzdravuje a dává zakoušet radost vzkříšeného Krista.

 

 1. den: 18. května

„Prokázal sílu svým ramenem“

Blahoslavená salesiánská rodina, která má žízeň po spravedlnosti, doprovází mladé k tomu, aby žili naplno v rodině, v práci, ve společnosti a v politice…to je svatost!

Dnes více než kdy jindy, Maria, potřebujeme tvou pomoc, abychom žili s odvahou uprostřed tohoto světa. Dej nám sílu, abychom se uměli postavit utrpení ve světě, nespravedlnosti, urážkám. Uč nás naslouchat těm, kteří křičí ve svém utrpení tak jako ten, který byl vyvýšen na kříž.

 1. den: 19. května

„pamětliv svého milosrdenství“

Blahoslavená salesiánská rodina, která má zkušenost s milosrdenstvím, otevírá uši i srdce naslouchání, odpuštění, je domem, který nabízí přijetí.

Maria Pomocnice, Matko milosrdenství a vzore lásky. Ty, která jsi přijala s odevzdaností Boží pozvání, nauč nás přijímat všechny ty, kteří jsou potřební a kteří nesměle klepou na naše dveře. Uč nás milosti odpuštění, abychom v našem srdci měli místo pro zrnka svatosti.

 1. den: 20. května

„Duše má velebí Pána“

Blahoslavená salesiánská rodina, která se snaží být autentická, celistvá a průzračná, rozvíjí pohled, který se nezastaví u zdání a poznává v každém člověku Boží milost…to je svatost!

Maria Pomocnice, velké věci se o tobě zpívají. Celá čistá, celistvá, věrná ženo a milující Matko. Ať jsou naše srdce celistvá, plná touhy žít bez hříchu, abychom dosáhli plné Otcovy milosti.

 1. den: 21. května

„od pokolení do pokolení“

Blahoslavená salesiánská rodina, která čerpá z evangelia a je věrná charismatu dona Boska, spolupracuje na vytváření nového lidství a přijímá s radostí také kříž pro Boží království….to je svatost!

Maria Pomocnice, požehnaná Matko Spasitele, mocná Pomocnice křesťanů, ať máme stále živou důvěru v tebe, abychom v každé těžkosti těla i duše mohli zakoušet, že jsi opravdu uzdravení nemocných, potěšení zarmoucených a útočiště hříšníků.

 1. den: 22. května

„rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně“

Blahoslavená salesiánská rodina, tvořená muži a ženami pokoje, kteří spolupracují na zmírnění konfliktů a růstu společenství…to je svatost!

Maria naše Pomocnice, tvoje jemná a pevná ochrana doprovází shon a chaos naší doby v naší salesiánské rodině, která se ti svěřuje každý den. Utěš naše duše a učiň nás schopnými vytvářet mosty a ne zdi, podávat ruku a ne dávat rány pěstí těm, které nám Pán posílá do cesty.

 1. den: 23. května

„blahoslavená, která uvěřila“

Blahoslavená salesiánská rodina, která je prodlouženou rukou poslání dona Boska pro spásu mládeže a úplně se svěřuje Marii Pomocnici…to je svatost!

Malá, chudá, odvážná, bezbranná, izraelská dívko,

jak bylo těžké uvěřit andělovým slovům, že to dítě je Boží Syn,

který bude svatý, Syn Nejvyššího

a syn tvůj, poslední a nejmenší, „zbytku“ Izraele.

Blahoslavená, která jsi uvěřila.

Uvěřila jsi v Betlémě, když tě odmítli vzít pod střechu,

v Egyptě, když jsi ze strachu utekla

a tiskla Syna Všemohoucího, zabaleného do pár hadříků.

Ty, tak slabá, jediný štíte Stvořitele vesmíru!

Blahoslavená, která jsi uvěřila.

V Káně a na Kalvárii, když bylo tvé srdce probodené.

Spolu s tvým Synem.

Tam pod křížem se stáváme tvými dětmi.

Ty jsi vzala za ruku Jana Boska,

vedla jsi ho, aby se stal otcem této nové rodiny.

Jsme malí a slabí, často zastrašeni tvrdostí světa,

ale s tebou jsme připraveni říci: „Zde jsme“

S tebou můžeme říci: „Věřím“,

Abychom byli tvůrci Božího království,

se srdcem, které umí doprovázet, které je něžné a zbožné,

které umí jednat s úctou, jemností a pochopením.

Smělé a „blahoslavené“ synové a dcery dona Boska a děti tvoje.

 

Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám

tvá otcovská dobrota!

Jak nedocenitelný to projev tvé lásky:

Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka.

Velikonoční chvalozpěv

Ať jsou tyto velikonoce

novým prožitím radosti

z Boží otcovské lásky,

která se projevila vydáním Ježíše Krista

pro život každého z nás.

                                       sestry salesiánky  

 

Setkání kandidátek

Setkání kandidátek

Setkání kandidátek proběhlo v sobotu 6. 4. 2019 v centru Prahy. Sešlo se nás 8 účastnic z 5 kongregací. V 9 hodin jsme začaly slavením mše svaté u Pražského Jezulátka. Potom následovala seznamka a křížová cesta, která byla svým textem zaměřená na prožívání formace. Jako Ježíš vyšel Golgotu, i my jsme vyšly Petřín. Na oběd jsme se přesunuly k sestrám Boromejkám, kde jsme měly zázemí v jedné hovorně. Následovalo sdílení, ve kterém jsme si povídaly o našich kongregacích, životních cestách a formacích – to bylo velmi obohacující a vtipné. Přesunuly jsme se ke Strahovskému klášteru, kde se nás ujal premonstrát bratr Ondřej a udělal nám prohlídku kostela, knihoven, zahrady a dalších zajímavých míst, prohlídka některé z nás velmi zaujala. Poté jsme se vrátily jsme se do hovorny, kde jsme zhodnotily naše setkání a posbíraly kontakty a nápady na další setkání. Celé setkání jsme zakončily modlitbou v kapli sv. Kříže.

Marie Machová

Pouť za (moje) povolání

Pouť za (moje) povolání

Pouť za moje povolání, tak se jmenuje akce, která proběhla v termínu 18. -24. 3.2019. Organizovaly ji slovenské sestry FMA. Jak název sám říká, byla zaměřena na povolání a to takovým způsobem, že jsme procházely život Marie Dominiky Mazzarelové a přemýšlely nad svým vlastním životem.

Naše pouť začala setkáním v Bratislavě na mši svaté.

V úterý 19. 3. ve 2 hod. ráno jsme vyjely autobusem do Itálie. Našim prvním cílem se stala Padova, kde jsme navštívili Antonína z Padovy, patrona hledajících, tedy patrona všech účastnic, které hledají své povolání.

Poté jsme jely do Mornese. Je to malá italská vesnice v severní Itálii a právě z ní pochází M. D. Mazzarelová, která je spoluzakladatelkou sester FMA. V Mornese jsme strávily krásné tři dny. Každý den jsme měly krátké katecheze, které byly zaměřené na život M. D. M. a pokaždé z nich jsme dostaly několik otázek na zamyšlení, které se týkaly našeho života. Také jsme navštívily místa spojené s jejím životem: rodný dům, kostel ve kterém byla pokřtěna a navštěvovala ho, místo kde skládala své první sliby a mnoho dalších. Měly jsme i několik aktivit, např.: dostaly jsme každá nádobku naplněnou až po okraj vodou s kterou jsme měly jít k potoku, ve kterém M. D. M. se svými sestrami chodila prát prádlo. Měly jsme být potichu a přemýšlet: ,,Jaký poklad je ve mně?“ Pak jsme se o tom sdílely ve skupinkách.

V sobotu ráno jsme vyjely do Turína. Našim cílem byla bazilika Marie Pomocnice křesťanů a navštívení několika míst spojených se životem Dona Bosca. Během prohlídky Turína se nám věnovaly i tři postulantky, které jsou tam ve formaci.

Mnoho z nás na závěr ochutnalo italskou zmrzlinu, pizzu a kávu.

Navečer jsme nasedly do autobusu a vydaly se na Slovensko. Po příjezdu do Bratislavy jsme naši pouť zakončily mší svatou a snídaní v provinciálním domě.

Marie Machová

Týden formace v komunikaci

Týden formace v komunikaci

Týden společné formace pro inspektorky a zodpovědné za sociální komunikaci z Evropy a Blízkého Východu proběhl v Římě ve dnech 22. – 27. března. Výchozím bodem byl styl komunikace naší zakladatelky Marie Dominiky, kterou měly účastnice možnost nově prohloubit. Marie Dominika byla žena, která uměla navázat hluboké osobní vztahy a přirozeně doprovázet k Bohu. Dalším zajímavým podnětem byla přednáška dona Fabia Pasqualetti, sdb, který předložil několik zajímavých provokativních otázek o podstatě komunikace dnes. Setkání bylo příležitostí k mnoha osobním setkáním, konfrontaci a sdílení zkušeností. Salesiánské charisma je s komunikací úzce spojeno, evangelium se předává vztahem a vztah je komunikace.

Postní duchovní obnova pro mládež v Karlíně

Postní duchovní obnova pro mládež v Karlíně

O víkendu 8. – 10. 3. 2019 proběhla v našem domě v Praze Karlíně duchovní obnova pro mladé. Jelikož začala postní doba, 20 mladých lidí přivítalo čas modlitby, ztišení, rozjímání Písma…

Páteční večer začal večeří, seznamováním a křížovou cestou, kterou se účastníci modlili při výstupu na nejbližší kopec Žižkov. Střídali se v nesení dřevěného kříže. Při jedenáctém zastavení na něj doslova přibili těžkosti naše nebo druhých, napsaných na menším papíru.

Modlitba byla velmi silná pro mnoho zúčastněných. Velký dík patří Bohu i Zuzce Magerové, která křížovou cestu připravila.

Během soboty řekl Petr Vaculík, provinciál SDB, několik málo slov k postní době, pak se zamýšlel nad evangeliem ze dne, kde byla zdůrazněna činnost Léviho, který „nechal všeho, vstal a šel za ním“, tedy který prožil smrt starého člověka a vytváření člověka nového. Odpoledne bylo věnováno tématu obrácení, sedmi hlavním hříchům, třem Ježíšovým pokušením. Večer byla možnost společného sdílení nad tématem dne.

Mladí měli dostatek času také na osobní modlitbu. Mnozí z nich využili příležitosti ke svátosti smíření a k rozhovorům s přítomnými sestrami Janou Svobodovou, Helenou Křenkovou a Evou Liškutinovou. V neděli byla na programu Lectio Divina, a tak mladí prožili i společně modlitbu nad Písmem.

Čas naplněný modlitbou, sdílením, otázkami i výzvami od Hospodina je jistě dobrým nastartováním postní doby.

Eva Liškutinová

Setkání mladších sester v Kobylisích

Setkání mladších sester v Kobylisích

Mladší sestry české inspektorie se v pátek 4. ledna setkaly v Praze – Kobylisích spolu s inspektorkou  a zodpovědnou za formaci, aby prohloubily svojí přípravu na budoucí převzetí zodpovědností v řídících rolích.

Setkání zahájily společným sdílením z rozjímání z 21 kapitoly Janova evangelia, v níž se Ježíš třikrát ptá Petra, jestli ho miluje a poté mu svěří pasení svých ovcí. Rozjímání vyústilo slavením mše svaté s provinciálem SDB Petrem Vaculíkem. Před obědem se sestry věnovaly hledání nových cest v oblasti pastorace povolání.

Odpoledne se přesunuly k sestrám boromejkám a pod vlídným vedením jedné z nich se zabývaly tématem z oblasti lidského růstu: „Převzít zodpovědnost za svůj život, abych mohla převzít zodpovědnost v životě“. První část se týkala prezentace důležitých období lidského zrání a krizí s ním souvisejících, způsobů reakcí na různé životní události, jejich vlivu na současnost a druhá poté byla dána možnost diskuze a dotazů za účelem lepšího sebenahlédnutí a sebepochopení. Setkání bylo zakončeno krátkou modlitbou a prací s vlastním „vnitřním dítětem“.

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Tak konečně se toto setkání uskutečnilo a hned v neděli jsme se při závěrečném obědě  shodly na tom, že by bylo super, kdyby se tato akce mohla opakovat a to co nejdřív! Protože to stálo za to!

Už podle názvu může každý jistě poznat, že během tohoto víkendu šlo o setkání s Bohem skrze pohyb, rytmus a společenství při tanci. A opravdu – na setkání přijely samé otevřené a radostné dívky, které těšilo tancovat (židovské tance), ale také povídat si a sdílet se, modlit se a nebo tvořit vánoční dárky. I hry, které pro ně byly připravené, je viditelně bavily. S velkým nadšením např. obdivovaly i našich 5 pět slepic. Prostě tato šestice děvčat dělala s chutí snad úplně všechno! Spolusestra Evča velice dobře vybrala židovské tance a pěkně je nás učila krok po krůčku. Já jsem se snažila zase starat o zázemí a taky trochu o tvoření.

Už teď zveme  další zájemkyně, protože nadšení nám nechybí, dům v Hradci je veliký a hlavně:  víme, že o to někdo stojí! Tak teď už jen vymyslet další termín.

Podívejte se na fotky.

Novéna k Neposkvrněné

Novéna k Neposkvrněné

S Marií v naslouchání mladým

Novéna k Neposkvrněné 2018

Letošní novéna k Neposkvrněné se inspirovala přípravou na Synod mladých. Každý den z něj nabídnu jedno téma, doprovozené odpovídajícím Božím slovem a krátkým zamyšlením a prosbou.

 1. den – mladí nás vyzývají

´Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“´(J 2,5)

Církev podle Písma je společenství těch, kteří jsou povolání Bohem Otcem, aby následovali Ježíše, v síle Ducha Svatého. Každá komunita FMA je malou částí církve. Maria je z ní první povolaná. V ní církev dokonale odpovídá na povolání Otce. Od ní se chceme nechat vést, abychom mohli odpovídat na situaci dnešních mladých lidí.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, aby z nás Duch Svatý činil církev utvářenou svým Slovem.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 1. den – naslouchání

“Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.” (Lk 2,19)

Naslouchání je především postoj Otce vůči svým dětem. To, co se nám někdy zdá jako neproniknutelné ticho, je ve skutečnosti hluboké a pozorné naslouchání. Setkání mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým je plodné setkání. Maria vyzrála v této schopnosti naslouchání událostem a uchovávala vše ve svém srdci.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se učili naslouchat Bohu tak jako ona.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 1. den – doprovázení

“Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: ´Už nemají víno.´” (J 2,1-3)

Doprovázení je jeden z konkrétních projevů lásky. Je to především umění Otce, který skrze Ducha Svatého, nikdy nenechává své děti osiřelé. Duch Svatý je doprovázející par excellence. Je to On, který doprovázel  Marii v jejím poslání. Je to On, který rozšířil její mateřství a učinil ji schopnou doprovázet všechny, kteří se jí svěřují. Doprovází diskrétně, ale aktivně, je pozorná k maličkostem a připravená zasáhnout v pravý čas.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se nechali doprovázet Bohem a mohli tak doprovázet mladé.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 1. den – Obrácení

“Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.” (Lk 2,48-51)

 

Boží Slovo nás učí, že obrátit se znamená změnit cestu. Většinou nejde o iniciativu zainteresované osoby, ale je to přímý Boží zásah, který znemožní pokračovat starou cestou a otevře novou. Bůh Otec se nikdy neunaví otevírat pro nás nové cesty, abychom se s ním mohli setkat a obejmout ho. Také Maria ve svém životě přijala pozvání vyjít na nové cesty a na výzvy odpověděla, i když ne bez bolesti. Pokaždé se její život stal plodnějším.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom byli otevření pro jeho pozvání k obrácení.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 1. den – rozlišování

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.´ (Lk 1,28-35)

Boží touhou je, abychom mohli znát jeho vůli, jde přece o naše dobro. Nabízí nám prostředky k tomu, abychom mohli na této zemi plnit své poslání. S velkou trpělivostí nás učí, jak je máme používat. Maria to zakoušela na své kůži. Krok po kroku, v postoji naslouchání, ustavičného rozlišování, doprovázela Ježíšův život v Nazaretě, jeho veřejné působení a potom zrození církve.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli trpělivost v hledání Božích cest.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 1. den – výzvy

´U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.´ (J 19,25-27)

Ať nikdo nezůstane stranou, ať nic není ztraceno. To je velká výzva, se kterou se Otec obrátil k Synovi a poslal ho, aby uskutečnil spásu. Ježíš výzvu přijal a dovedl ji do konce, když na kříži otevřel své srdce: kdokoliv tam vstoupí, najde spásu. Maria tam byla přítomná, tam u paty kříže, proto také její srdce bylo nekonečně rozšířeno. Každá lidská bytost je synem či dcerou Boha a Marie, nikdo není vyloučen. Každá lidská bytost je hodna úcty, starosti a lásky. V každém je bod přístupný dobru. Je to výzva pro vychovatele, aby jej našel.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli odvahu spolupracovat s Bohem na spáse světa i za cenu kříže.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 1. den – povolání

´Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.´ (Lk 1,38) 

Každý život je povoláním. Každý život je jedinečný. Každá lidská bytost je slovem Otcem pro svět, slovem neopakovatelným, originálním, nenahraditelným. Dobrodružství života je mnohem krásnější, když se stane hledáním toho, který nás vždy chtěl a miloval. Práce i vztahy jsou plodnější, když jsou konány pod Otcovým pohledem a v dialogu s ním. Evangelia svědčí o tom, jaká byla pozemská zkušenost Ježíše, který dělal vše ve světle jedinečného vztahu s Otcem. Také Mariin život byl celý utvářen posláním, které obdržela při zvěstování.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 1. den – svatost

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“´(Lk 1,28)

“Buďte svatí, protože já jsem svatý”. Řekl Bůh Mojžíšovi. Buďte láskou, protože já jsem láska, říká nám vícekrát Ježíš. Svatost není nic jiného než plnost lásky přijímané od Boha v hlubinách našeho bytí a každodenně darované bratřím a sestrám. Maria je svatá a nepsokvrněná, protože je milovaná. To je její tajemství. Nechala se promilovat až ke kořeni svého bytí a tuto lásku rozdávala celému světu.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 1. den – kdo nic nežádá

“Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.” (Sk 1,13-14)

Otec se nikdy nepohoršuje při pohledu na odpor, strach a hříchy svých dětí. Otec nesoudí. Po Ježíšově boku se také Maria naučila nesoudit. Po velikonocích sdílela život a modlitbu s těmi, kdo zradili a opustili jejího syna. Ona je Neposkvrněná, je také útočištěm hříšníků.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!