Juniorky v Praze

Juniorky v Praze

Třetí víkend v lednu hostila komunita sester salesiánek mladé sestry (juniorky) z Čech a Slovenska. Kromě společných neformálních chvil, modlitby a procházky zimní Prahou se sestry mohly zamýšlet nad tématem “Jak přežít ve službách církve”. Sobotní den zahájila mše svatá, ktoeru sloužil salesián Milan Mihulec, který věnoval kázání tématu jednoty, tkerá není uniformitou. Kateřina Lachmanová nastínila některé vnitřní i vnější mechanismy komunitního života, které odebírají energii a zároveň poukázala na prameny, ze kterých je možné čerpat. Salesián Pavel Ženíšek se podělil o zkušenost s životem modlitby žitým jako setkání životů. Večerní sdílení obohatila o svou zkušenost slovenská sestra Kamila, která působí již šestý rok v misiích v Paraguay.

 

Návštěva kandidátek v Polsku

Návštěva kandidátek v Polsku

Postulát je přípravné období na noviciát, během kterého dívky rozlišují svoje povolání. Letos probíhá v komunitě v Hradci Králové a týká se Marie z české inspektorie a Nikoly ze slovenské. Letošní rok dívky v doprovodu se sester zahájily výjezdem do Polska, aby se seznámily s dívkami, které také hledají své povolání u sester salesiánek.

Sobotní dopoledne bylo věnováno poznávání krás Varšavy a společné modlitbě v našich jazycích, odpoledne si postulantky vyměnily informace o svých zemích a životě a poslání sester v Polsku, Slovensku a Čechách. Byla to také možnost poznání růzností kultur a zvyků. Večer byl věnován sdílení cesty hledání povolání a další den také dialogu o možnostech společné formace.

V květnu na oplátku plánují přijet polské sestry a jejich kandidátky.

Vánoce požehnané Boží blízkostí

Vánoce požehnané Boží blízkostí

Ať se o letošních Vánocích

setkáte s Bohem, který je blízko

a přebývá mezi námi,

přejí a vyprošují

sestry salesiánky

Jana Svobodová

 

Hledáme Boha „venku“, zatímco on je přítomen uprostřed našich životů.

Napínáme zrak, protože se domníváme,

že je někde hrozně daleko, a on je zatím od nás jen kousek, právě prochází kolem.

A. Pronzato

 

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří

v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi…

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

 Jan 1,11-14

 

Advent v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové

Advent v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové
Adventní dobu zahájili tradičním setkáním v komunitě sester, kde  se všichni nějak vměstnali do komunitní jídelny a za doprovodu adventních melodií nejmladší obyvatelka Hanka zapálila první svíci na adventním věnci. Po té následovala prohlídka komunitních prostor. Třikrát do týdne byla možnost účasnit se ranních mší při svíčkách s krásnými rorátními zpěvy a doprovodem různých fléten, houslí apod. Takový výkon (časné vstávání) vyžadoval dost energie, a proto všichni ocenili vydatnou společnou snídani, která po rorátech následovala. Přišel i  Mikuláš, který se po roce opět přišel podívat, jak jsou na tom studentky s učením a plněním dalších povinností, a přinesl i nějakou odměnu na povzbuzení. Nechyběla ani modlitba a sdílení vánočního evangelia, rozběhla se už i keramika a byla možnost podívat se na další hezký film. Před rozjezdem do svých domovů všichni společně oslavili Vánoce nejprve u betléma v kostele a poté u stromečku v sále, kde došlo na dárky a ochutnávku různého vánočního cukroví, které některé šikovné obyvatelky obětavě napekly.

Listopad v Salesiánském domě mladých

Listopad v Salesiánském domě mladých
V listopadu obyvatelky domu přivítaly návštěvu z Japonska – sestru Assuntu, která se zúčastnila některých  setkání. Oslavily listopadové narozeniny, na které Anežka s Káťou napekly výborné sušenky. Pokračovaly v misijním tvoření: drátovaní, výroba knížeček, přáníček a ručních mýdel. Duchovní život mohly prohloubit při setkání a sdílení Božího Slova a na večeru chval. Protože se blíží advent, začaly pilně nacvičovat rorátní zpěvy a vyrobily si adventní věnce.
Více zde: https://www.sdmhk.cz/news/listopad/

Vizitace sr. Assunty

Vizitace sr. Assunty

Během měsíce listopadu naši česko-litevskou provincii vizituje sr. Assunta z Generální rady FMA, která pochází z Japonska. Sr. Assunta navštěvuje postupně všechny komunity sester, má možnost se setkat s některými biskupy, se salesiány i s mladými v místech, kde žijeme a pracujeme.

Jak se žilo v říjnu v Hradci?

Jak se žilo v říjnu v Hradci?

V říjnu si sestry i studentky Salesiánského domova mladých užily Den zvířat na SOŠ veterinární, upekly dort na oslavu 18. narozenin a uspořádaly seznamovací večer celého domu, kde se pokoušely o druhých něco dozvědět a zapamatovat si alespoň některá jména.

Povedený byl i odpolední program pro děti a vzhledem k tomu, že říjen je tradičně misijním měsícem, pustily se v SDM i do pečení dobrot na misijní koláč a pokračovaly s vyráběním různých drobností na misijní jarmark.

Přijetí do česko-slovenského postulátu

Přijetí do česko-slovenského postulátu

V sobotu 5. 10. v podvečerních hodinách se uskutečnilo v komunitě v Hradci Králové přijetí do postulátu dvou postulantek – za Česko Marie Machové a za Slovensko Nikoly Mihalčinové. Postulantky připravily modlitbu v duchu nešpor a vybraly si Boží Slovo, které je bude provázet na jejich cestě hledání povolání: žalm 139 a podobenství o pravém vinném kmeni z Janovy 15 kapitoly. Postulantky dostaly medailku a poté se přítomné české i slovenské sestry za ně přimlouvaly. Místní komunita připravila bohaté občerstvení a tak nic nechybělo radostnému společnému sdílení.

Poostulát je roční období přípravy na noviciát, kdy pokračuje cesta hledání povolání.

Duchovní cvičení Orlí hnízdo 2019

Duchovní cvičení Orlí hnízdo 2019

V předposledním prázdninovém týdnu se na Orlím hnízdě konala již tradiční duchovní cvičení pro mladé s doprovázením. Tým dvou salesiánů a třech salesiánek vytvářel duchovní i materiální zázemí pro účastníky, aby se mohli osobně i společně setkávat s živým Božím slovem a vnímat jeho vliv na svůj život. Krásná, i když deštivá příroda, a ticho napomáhali ztišení a naslouchání. Mladí pocházeli ve velké části i z našich salesiánských zařízení, ale nejenom. Přejeme jim, aby to v jejich životě přinášelo plody.

novéna k Panně Marii Pomocnici křesťanů

novéna k Panně Marii Pomocnici křesťanů

Nabízíme devitidenní modlitbu novény k Panně Marii Pomocnici křesťanů, která je zde ve zkrácené verzi a je inspirována novénou Hl. představného salesiánské rodiny.

Novéna Panny Marie Pomocnice 2019

Blahoslavenství salesiánské rodiny

  1. den: května

„že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení“

Blahoslavená salesiánská rodina, která nachází radost v chudobě. Plná Boží milosti, udělá zázraky mezi nejchudšími mladými a těmi, kteří jsou na okraji….to je svatost!

Milá Matko, Maria Pomocnice osvěť ty, kteří se naparují ve své důležitosti, kteří jsou plní touhy po moci, kteří chtějí bohatství za každou cenu. Pomoz, aby se jejich srdce otevřelo bratřím a bylo vyprázdněné pro poklady lásky.

  1. den: 16. května

Ujal se svého služebníka Izraele“

Blahoslavená salesiánská rodina, která s mírností a láskou Dobrého Pastýře, přijímá a doprovází mladé a vychovává je k dialogu a přijetí různosti…to je svatost!

Milá Matko, Maria Pomocnice, milovaná dcero Otce, dej nám sílu sebeovládání, abychom se stali pokornými, silnými a pevnými. Nauč nás mírnosti a tichosti, abychom s odvahou čelili denním konfliktům a tak se připodobnili Bohu, který se nechá trpělivě přibít na kříž.

  1. den: 17. května

„a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli“

Blahoslavená salesiánská rodina, která je blízká mladým, léčí rány těch, kdo trpí, dodává naději těm, kdo ji ztratili a nese radost vzkříšeného Krista…to je svatost!

Děkujeme ti, Panno Pomocnice, protože jsi nás povolala, abychom byli apoštoly a misionáři. Děkujeme ti, protože v nejhlubších zraněních lidstva objevujeme velikost Boží lásky. Pomoz nám být olejem, který léčí a balzámem, který uzdravuje a dává zakoušet radost vzkříšeného Krista.

 

  1. den: 18. května

„Prokázal sílu svým ramenem“

Blahoslavená salesiánská rodina, která má žízeň po spravedlnosti, doprovází mladé k tomu, aby žili naplno v rodině, v práci, ve společnosti a v politice…to je svatost!

Dnes více než kdy jindy, Maria, potřebujeme tvou pomoc, abychom žili s odvahou uprostřed tohoto světa. Dej nám sílu, abychom se uměli postavit utrpení ve světě, nespravedlnosti, urážkám. Uč nás naslouchat těm, kteří křičí ve svém utrpení tak jako ten, který byl vyvýšen na kříž.

  1. den: 19. května

„pamětliv svého milosrdenství“

Blahoslavená salesiánská rodina, která má zkušenost s milosrdenstvím, otevírá uši i srdce naslouchání, odpuštění, je domem, který nabízí přijetí.

Maria Pomocnice, Matko milosrdenství a vzore lásky. Ty, která jsi přijala s odevzdaností Boží pozvání, nauč nás přijímat všechny ty, kteří jsou potřební a kteří nesměle klepou na naše dveře. Uč nás milosti odpuštění, abychom v našem srdci měli místo pro zrnka svatosti.

  1. den: 20. května

„Duše má velebí Pána“

Blahoslavená salesiánská rodina, která se snaží být autentická, celistvá a průzračná, rozvíjí pohled, který se nezastaví u zdání a poznává v každém člověku Boží milost…to je svatost!

Maria Pomocnice, velké věci se o tobě zpívají. Celá čistá, celistvá, věrná ženo a milující Matko. Ať jsou naše srdce celistvá, plná touhy žít bez hříchu, abychom dosáhli plné Otcovy milosti.

  1. den: 21. května

„od pokolení do pokolení“

Blahoslavená salesiánská rodina, která čerpá z evangelia a je věrná charismatu dona Boska, spolupracuje na vytváření nového lidství a přijímá s radostí také kříž pro Boží království….to je svatost!

Maria Pomocnice, požehnaná Matko Spasitele, mocná Pomocnice křesťanů, ať máme stále živou důvěru v tebe, abychom v každé těžkosti těla i duše mohli zakoušet, že jsi opravdu uzdravení nemocných, potěšení zarmoucených a útočiště hříšníků.

  1. den: 22. května

„rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně“

Blahoslavená salesiánská rodina, tvořená muži a ženami pokoje, kteří spolupracují na zmírnění konfliktů a růstu společenství…to je svatost!

Maria naše Pomocnice, tvoje jemná a pevná ochrana doprovází shon a chaos naší doby v naší salesiánské rodině, která se ti svěřuje každý den. Utěš naše duše a učiň nás schopnými vytvářet mosty a ne zdi, podávat ruku a ne dávat rány pěstí těm, které nám Pán posílá do cesty.

  1. den: 23. května

„blahoslavená, která uvěřila“

Blahoslavená salesiánská rodina, která je prodlouženou rukou poslání dona Boska pro spásu mládeže a úplně se svěřuje Marii Pomocnici…to je svatost!

Malá, chudá, odvážná, bezbranná, izraelská dívko,

jak bylo těžké uvěřit andělovým slovům, že to dítě je Boží Syn,

který bude svatý, Syn Nejvyššího

a syn tvůj, poslední a nejmenší, „zbytku“ Izraele.

Blahoslavená, která jsi uvěřila.

Uvěřila jsi v Betlémě, když tě odmítli vzít pod střechu,

v Egyptě, když jsi ze strachu utekla

a tiskla Syna Všemohoucího, zabaleného do pár hadříků.

Ty, tak slabá, jediný štíte Stvořitele vesmíru!

Blahoslavená, která jsi uvěřila.

V Káně a na Kalvárii, když bylo tvé srdce probodené.

Spolu s tvým Synem.

Tam pod křížem se stáváme tvými dětmi.

Ty jsi vzala za ruku Jana Boska,

vedla jsi ho, aby se stal otcem této nové rodiny.

Jsme malí a slabí, často zastrašeni tvrdostí světa,

ale s tebou jsme připraveni říci: „Zde jsme“

S tebou můžeme říci: „Věřím“,

Abychom byli tvůrci Božího království,

se srdcem, které umí doprovázet, které je něžné a zbožné,

které umí jednat s úctou, jemností a pochopením.

Smělé a „blahoslavené“ synové a dcery dona Boska a děti tvoje.