Postní duchovní obnova pro mládež v Karlíně

Postní duchovní obnova pro mládež v Karlíně

O víkendu 8. – 10. 3. 2019 proběhla v našem domě v Praze Karlíně duchovní obnova pro mladé. Jelikož začala postní doba, 20 mladých lidí přivítalo čas modlitby, ztišení, rozjímání Písma…

Páteční večer začal večeří, seznamováním a křížovou cestou, kterou se účastníci modlili při výstupu na nejbližší kopec Žižkov. Střídali se v nesení dřevěného kříže. Při jedenáctém zastavení na něj doslova přibili těžkosti naše nebo druhých, napsaných na menším papíru.

Modlitba byla velmi silná pro mnoho zúčastněných. Velký dík patří Bohu i Zuzce Magerové, která křížovou cestu připravila.

Během soboty řekl Petr Vaculík, provinciál SDB, několik málo slov k postní době, pak se zamýšlel nad evangeliem ze dne, kde byla zdůrazněna činnost Léviho, který „nechal všeho, vstal a šel za ním“, tedy který prožil smrt starého člověka a vytváření člověka nového. Odpoledne bylo věnováno tématu obrácení, sedmi hlavním hříchům, třem Ježíšovým pokušením. Večer byla možnost společného sdílení nad tématem dne.

Mladí měli dostatek času také na osobní modlitbu. Mnozí z nich využili příležitosti ke svátosti smíření a k rozhovorům s přítomnými sestrami Janou Svobodovou, Helenou Křenkovou a Evou Liškutinovou. V neděli byla na programu Lectio Divina, a tak mladí prožili i společně modlitbu nad Písmem.

Čas naplněný modlitbou, sdílením, otázkami i výzvami od Hospodina je jistě dobrým nastartováním postní doby.

Eva Liškutinová

Setkání mladších sester v Kobylisích

Setkání mladších sester v Kobylisích

Mladší sestry české inspektorie se v pátek 4. ledna setkaly v Praze – Kobylisích spolu s inspektorkou  a zodpovědnou za formaci, aby prohloubily svojí přípravu na budoucí převzetí zodpovědností v řídících rolích.

Setkání zahájily společným sdílením z rozjímání z 21 kapitoly Janova evangelia, v níž se Ježíš třikrát ptá Petra, jestli ho miluje a poté mu svěří pasení svých ovcí. Rozjímání vyústilo slavením mše svaté s provinciálem SDB Petrem Vaculíkem. Před obědem se sestry věnovaly hledání nových cest v oblasti pastorace povolání.

Odpoledne se přesunuly k sestrám boromejkám a pod vlídným vedením jedné z nich se zabývaly tématem z oblasti lidského růstu: „Převzít zodpovědnost za svůj život, abych mohla převzít zodpovědnost v životě“. První část se týkala prezentace důležitých období lidského zrání a krizí s ním souvisejících, způsobů reakcí na různé životní události, jejich vlivu na současnost a druhá poté byla dána možnost diskuze a dotazů za účelem lepšího sebenahlédnutí a sebepochopení. Setkání bylo zakončeno krátkou modlitbou a prací s vlastním „vnitřním dítětem“.

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Tak konečně se toto setkání uskutečnilo a hned v neděli jsme se při závěrečném obědě  shodly na tom, že by bylo super, kdyby se tato akce mohla opakovat a to co nejdřív! Protože to stálo za to!

Už podle názvu může každý jistě poznat, že během tohoto víkendu šlo o setkání s Bohem skrze pohyb, rytmus a společenství při tanci. A opravdu – na setkání přijely samé otevřené a radostné dívky, které těšilo tancovat (židovské tance), ale také povídat si a sdílet se, modlit se a nebo tvořit vánoční dárky. I hry, které pro ně byly připravené, je viditelně bavily. S velkým nadšením např. obdivovaly i našich 5 pět slepic. Prostě tato šestice děvčat dělala s chutí snad úplně všechno! Spolusestra Evča velice dobře vybrala židovské tance a pěkně je nás učila krok po krůčku. Já jsem se snažila zase starat o zázemí a taky trochu o tvoření.

Už teď zveme  další zájemkyně, protože nadšení nám nechybí, dům v Hradci je veliký a hlavně:  víme, že o to někdo stojí! Tak teď už jen vymyslet další termín.

Podívejte se na fotky.

Novéna k Neposkvrněné

Novéna k Neposkvrněné

S Marií v naslouchání mladým

Novéna k Neposkvrněné 2018

Letošní novéna k Neposkvrněné se inspirovala přípravou na Synod mladých. Každý den z něj nabídnu jedno téma, doprovozené odpovídajícím Božím slovem a krátkým zamyšlením a prosbou.

  1. den – mladí nás vyzývají

´Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“´(J 2,5)

Církev podle Písma je společenství těch, kteří jsou povolání Bohem Otcem, aby následovali Ježíše, v síle Ducha Svatého. Každá komunita FMA je malou částí církve. Maria je z ní první povolaná. V ní církev dokonale odpovídá na povolání Otce. Od ní se chceme nechat vést, abychom mohli odpovídat na situaci dnešních mladých lidí.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, aby z nás Duch Svatý činil církev utvářenou svým Slovem.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – naslouchání

“Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.” (Lk 2,19)

Naslouchání je především postoj Otce vůči svým dětem. To, co se nám někdy zdá jako neproniknutelné ticho, je ve skutečnosti hluboké a pozorné naslouchání. Setkání mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým je plodné setkání. Maria vyzrála v této schopnosti naslouchání událostem a uchovávala vše ve svém srdci.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se učili naslouchat Bohu tak jako ona.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – doprovázení

“Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: ´Už nemají víno.´” (J 2,1-3)

Doprovázení je jeden z konkrétních projevů lásky. Je to především umění Otce, který skrze Ducha Svatého, nikdy nenechává své děti osiřelé. Duch Svatý je doprovázející par excellence. Je to On, který doprovázel  Marii v jejím poslání. Je to On, který rozšířil její mateřství a učinil ji schopnou doprovázet všechny, kteří se jí svěřují. Doprovází diskrétně, ale aktivně, je pozorná k maličkostem a připravená zasáhnout v pravý čas.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se nechali doprovázet Bohem a mohli tak doprovázet mladé.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – Obrácení

“Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.” (Lk 2,48-51)

 

Boží Slovo nás učí, že obrátit se znamená změnit cestu. Většinou nejde o iniciativu zainteresované osoby, ale je to přímý Boží zásah, který znemožní pokračovat starou cestou a otevře novou. Bůh Otec se nikdy neunaví otevírat pro nás nové cesty, abychom se s ním mohli setkat a obejmout ho. Také Maria ve svém životě přijala pozvání vyjít na nové cesty a na výzvy odpověděla, i když ne bez bolesti. Pokaždé se její život stal plodnějším.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom byli otevření pro jeho pozvání k obrácení.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – rozlišování

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.´ (Lk 1,28-35)

Boží touhou je, abychom mohli znát jeho vůli, jde přece o naše dobro. Nabízí nám prostředky k tomu, abychom mohli na této zemi plnit své poslání. S velkou trpělivostí nás učí, jak je máme používat. Maria to zakoušela na své kůži. Krok po kroku, v postoji naslouchání, ustavičného rozlišování, doprovázela Ježíšův život v Nazaretě, jeho veřejné působení a potom zrození církve.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli trpělivost v hledání Božích cest.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – výzvy

´U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.´ (J 19,25-27)

Ať nikdo nezůstane stranou, ať nic není ztraceno. To je velká výzva, se kterou se Otec obrátil k Synovi a poslal ho, aby uskutečnil spásu. Ježíš výzvu přijal a dovedl ji do konce, když na kříži otevřel své srdce: kdokoliv tam vstoupí, najde spásu. Maria tam byla přítomná, tam u paty kříže, proto také její srdce bylo nekonečně rozšířeno. Každá lidská bytost je synem či dcerou Boha a Marie, nikdo není vyloučen. Každá lidská bytost je hodna úcty, starosti a lásky. V každém je bod přístupný dobru. Je to výzva pro vychovatele, aby jej našel.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli odvahu spolupracovat s Bohem na spáse světa i za cenu kříže.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – povolání

´Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.´ (Lk 1,38) 

Každý život je povoláním. Každý život je jedinečný. Každá lidská bytost je slovem Otcem pro svět, slovem neopakovatelným, originálním, nenahraditelným. Dobrodružství života je mnohem krásnější, když se stane hledáním toho, který nás vždy chtěl a miloval. Práce i vztahy jsou plodnější, když jsou konány pod Otcovým pohledem a v dialogu s ním. Evangelia svědčí o tom, jaká byla pozemská zkušenost Ježíše, který dělal vše ve světle jedinečného vztahu s Otcem. Také Mariin život byl celý utvářen posláním, které obdržela při zvěstování.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – svatost

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“´(Lk 1,28)

“Buďte svatí, protože já jsem svatý”. Řekl Bůh Mojžíšovi. Buďte láskou, protože já jsem láska, říká nám vícekrát Ježíš. Svatost není nic jiného než plnost lásky přijímané od Boha v hlubinách našeho bytí a každodenně darované bratřím a sestrám. Maria je svatá a nepsokvrněná, protože je milovaná. To je její tajemství. Nechala se promilovat až ke kořeni svého bytí a tuto lásku rozdávala celému světu.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – kdo nic nežádá

“Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.” (Sk 1,13-14)

Otec se nikdy nepohoršuje při pohledu na odpor, strach a hříchy svých dětí. Otec nesoudí. Po Ježíšově boku se také Maria naučila nesoudit. Po velikonocích sdílela život a modlitbu s těmi, kdo zradili a opustili jejího syna. Ona je Neposkvrněná, je také útočištěm hříšníků.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 

 

 

Setkání sester v Hradci Králové

Setkání sester v Hradci Králové

Víkendovým setkáním uprostřed měsíce října sestry salesiánky zakončily svou práci na Organickém projektu inspektorie. Celý proces byl příležitostí ke sdílení modlitby i důležitých hodnot v životě komunit a jejich poslání. Na tuto práci naváže příprava kapituly, která se uskuteční v příštím roce.

Společně hlásat Krista mladým

Společně hlásat Krista mladým

Ve dnech 10. – 17. září 2018 se v Mornese (místě narození zakladatelky sester salesiánek Marie Dominiky Mazzarello) uskutečnilo setkání všech inspektorek z Evropy a Blízkého Východu. Sestry se za pomocí metodologického doprovázení skupiny ESDAC (zabývající se skupinovým rozlišováním inspirovaným sv. Ignácem z Loyoly) společně zamýšlely nad oživením charismatu a spoluprací

 mezi inspektoriemi. Po týdnu modlitby, sdílení a rozlišování dospěly k takto formulované výzvě: „Pán nás dnes v Evropě a na Blízkém Východě  zve k tomu, abychom se pokusily s odvahou a tvořivostí prorocky společně hlásat Ježíše nejchudším mladým.“

Formační setkání CIEM

Formační setkání CIEM

Ve dnech 11. – 13. června se v Římě v Generálním domě uskutečnilo setkání CIEM.

Dvanáct inspektorek CIEM (Conferenza Inter-ispettoriale Europa e Medio Oriente) se zamýšlelo ve velmi otevřené atmosféře nad „Způsobem řízení a animace“ na všech úrovních: komunitním, inspektoriálním a generálním.

V každé inspektorii se nejdříve sestry zamýšlely nad otázkami z této oblasti a během setkání CIEM pak byla možnost vzájemného naslouchání, sdílení a konfrontace, které odrážely praktický život komunit jednotlivých zemí.

„Jsme si vědomé rozdílnosti a různého „vtělení“ charismatu v každém národě. Řízení je jiné v zemích, které se zmítají ve válce, jiné v západních post-moderních zemích a ještě jiné v zemích post-komunistických“, konstatovaly představené.

Některé země zapojily laiky do rozhodovacích procesů a plánování, v jiných je řízení ještě pyramidální. Je znát touha kráčet v každé zemi vlastním rytmem ke sdílenému řízení, v němž každá sestra (nejen představená) žije zodpovědnost za společný řeholní život.

Inspektorky budou pokračovat ve své reflexi během dalšího setkání CIEM v září 2018 v Mornese.

Maria, Pomocnice křesťanů

Maria, Pomocnice křesťanů

 

Dnes 24. května sestry salesiánky (Dcery Panny Marie Pomocnice) na celém světě slaví slavnost Panny Marie Pomocnice. Don Bosko ve spolupráci se sestrou Marií Dominikou Mazzarellovou totiž založil Institut dcer Panny Marie Pomocnice (1872) a chtěl, aby sestry byly Mariinou ži

vou připomínkou.

Don Bosko sám o Panně Marii Pomocnici napsal:

Titul „Pomocnice křesťanů“Don Bosko o Panně Marii Pomocnici, připisovaný vznešené Matce Spasitele, není v církvi Ježíše Krista ničím novým, ale v této poslední době se začal užívat pro blahoslavenou Pannu ze zcela zvláštního důvodu. Nejedná se tolik o to vzývat Pannu Marii z osobních důvodů, ale kvůli velmi vážným a bezprostředním nebezpečím, která mohou věřící ohrožovat… Právě proto, abychom si získali zvláštní ochranu nebe, utíkáme se k Panně Marii jako ke společné matce, jako ke zvláštní pomocnici katolických vládců a národů. Proto zcela oprávněně prohlašujeme, že Maria byla skutečně Bohem ustanovena Pomocnicí křesťanů“ a že se jako taková projevovala v každé době při veřejných pohromách, zvláště ve prospěch těch národů, které trpěly a bojovaly pro víru.

Můžeme se k ní ve všech našich potřebách s důvěrou utíkat jednoduchou prosbou: Maria, Pomocnice křesťanů,  oroduj za nás.

Ekonomické školení pro sestry

Ekonomické školení pro sestry

V sobotu 19. května se v prostorách Salesiánského střediska mládeže v Kobylisích uskutečnilo školení pro ředitelky komunit, ekonomky a ředitelky našich zařízení. Dopoledne ekonom provincie SDB Michal Svoboda nabídl sestrám model řízení a správy děl ze zkušenosti salesiánů a v odpoledních hodinách Ing. Tomáš Petrůj seznámil sestry s kritérii, podle kterých se dá poznat efektivita řízení a správy díla. Celé setkání bylo důležitým krokem v procesu nastavování systému řízení v rámci naší provincie.