Modlitby sv. Bonaventury

Modlitba za sedm darů Ducha svatého

Jednorozený Synu Boží! Kvůli nám ses stal člověkem.
Kvůli nám jsi byl ukřižován i oslaven!
Skrze tebe prosíme nejlepšího Otce,
aby ze svých pokladnic na nás seslal
Ducha sedmeré milosti,
jenž v celé své plnosti spočinul na tobě, a to:

ducha moudrosti, abychom ochutnali ovoce, to znamená životodárnou chuť stromu života, jímž jsi ty sám;
dar rozumu, aby osvítil intuici našeho rozumu;
dar rady, abychom chodili po správných stezkách ve tvých šlépějích;
dar síly, abychom mohli odolat útokům dotírajících nepřátel;
dar umění, aby nás naplnil jas tvého svatého učení a my byli schopni rozeznávat dobro od zla;
dar zbožnosti, abychom oblékli milosrdný soucit;
dar bázně Boží, abychom se vystříhali zlého a došli tak pokoje díky úctyhodnosti tvého věčného Majestátu.

_____________­________________________­___________________

Ty přece chceš,
abychom o to prosili ve svaté modlitbě,
kterou jsi nás naučil.
Chceme toho dosáhnout skrze tvůj kříž
ke chvále tvého nejsvětějšího Jména.
Jemu s Otcem i s Duchem svatým
náleží všechna čest a chvála, dobrořečení,
sláva i vláda na nekonečné věky věků. Amen.