Modlitby sv. Ignáce z Loyoly

 

Duše Kristova

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od Tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k Tobě,
abych Tě s Tvými svatými
chválil na věky.
Amen

_____________­________________________­______________

Odevzdání se službě Bohu

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží,
nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ.
Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran,
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu
kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli.

_____________­________________________­________________

Prosba o vedení

Bože, můj Pane!
Prosím Tě o milost,aby všecky moje úmysly,
veškeré mé jednání a všechny mé skutky
směřovaly čistě ke službě a chvále
tvé božské Velebnosti.
Amen.

_____________­________________________­________________

Bože, stvořil jsi nás pro sebe, neklidné je naše srdce,
dokud nespočine v tobě!

_____________­________________________­________________

Suscipe, Domine

Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu,
mou paměť, můj rozum a mou vůli,
všechno, co mám a co vlastním.
Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám.
Amen.

_____________­________________________­___________________

Přijmi Pane

Přijmi, Pane, a ujmi se celé mé svobody,
mé paměti, mého rozumu a mé vůle.
Všechno, co mám a co vlastním,
jsem přijal od tebe.
Tobě to navracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám.
Amen.