Citáty Dona Boska

Jedná-li se o věci velmi důležité, nelze se do nich pustit bez přípravy.

Jednejme tak, aby nám bylo dobře na tomto světě i na věčnosti.

Pánu se líbí, když všechno, co pro něj konáme, konáme s radostí.

Jen dobrá díla jsou opravdovým bohatstvím, kterým si připravujeme místo v nebi.

Pečujte jenom o to, co o vás řekne Pán, ne o to, co o vás v dobrém nebo špatném řeknou lidé.

Život kříže je život vedoucí k Bohu.

Kdo ví, že je milován, miluje, a kdo je milován obdrží všechno, zvláště od mladých lidí.

Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes, protože snad zítra nebudete mít už čas.

Držme se lehkých věcí, ale konejme je s vytrvalostí.

Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je napravit.

Udělej to, co můžeš, a Bůh udělá ostatní. On tě nenechá ve zmatku, jestliže pracuješ pro Něho.

V namáhání a utrpení nezapomínejte nikdy, že máme připravenou velikou odměnu v nebi.

Bez trpělivosti se nemůžeme stát svatými.

To, co posvěcuje, není utrpení, ale trpělivost.

Odvahu tedy, naděje nás podpírá, když by nám chtěla scházet trpělivost.

Jestliže chcete, aby váš život byl veselý a klidný, usilujte o to, abyste stále setrvávali v milosti Boží.

Pánu se líbí, když všechno, co pro něj konáme, konáme s radostí.

Nechme se vždy vést pravdou.

Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše mít dobrou vůli je napravovat.

Radím vám: konejte dobro, kdykoliv můžete, a nečekejte odměnu od světa, ale jedině od Boha.

Odvahu, odvahu, vždy odvahu. Nikdy se neunavme v konání dobra, Bůh bude s námi.

Kdo není smířen s Bohem, není smířen ani sám se sebou, ani s druhými.

Jestliže chceš, aby druzí snášeli tvé nedostatky, snášej rád nedostatky druhých.

Kéž by všechny naše schopnosti, celá naše genialita i veškerá naše práce, jakož i naše námahy a pokoření, měly za cíl jen slávu Boží.

Buď poslušný a staneš se svatým.

Čistota úmyslu znamená konat to, co se nejvíce líbí Bohu. My sami se o tom ujišťujeme poslušností.

Kdo nechce trpět s Ježíšem na zemi, nebude se moci radovat s Ježíšem v nebi.

Pamatujte, že čas na tomto světě není určen pro klidný život, ale pro neustálý boj. Budeme-li zde na zemi statečně bojovat, dojdeme jednou k opravdovému míru.

Jestliže vám jde doopravdy o lásku, snažte se být vůči všem vlídní a umírnění.

Poslušnost nás ujišťuje, že konáme Boží vůli.

Dokonalost se získává namáhavě, pomalu a po nepatrných částečkách.

Umějme snášet nedostatky druhých, poněvadž na světě není dokonalosti. To je jenom v ráji.

Všichni, kteří vykonávají nějakou činnost a chtějí být posloucháni a respektováni, ať sami poslouchají a respektují své představené.

Nelze získat všechno vědění letmým prohlížením mnoha knih najednou. Když se ptali sv. Tomáše Akvinského, jak se mu podařilo stát se tak učeným, odpověděl: čtením jenom jedné knihy.

Doporučuji vám toto: vytvářejte jedno srdce a jednu duši, milujte Boha a služte mu, šiřte jeho slávu opravdovou láskou.

Kdo je pokorný a laskavý, bude milován ode všech, od Boha i od lidí.

Prokazujme dobro všem: tak budeme mít čím dál více přátel a čím dál méně nepřátel.

Ne všichni se mohou postit, podnikat pro slávu Boží dlouhé cesty či dávat bohaté almužny. Ale všichni mohou milovat Boha: stačí jen chtít.

Poslušnost zvyšuje zásluhy za všechny vaše činy.

Nedělejme nikdy takové věci, kterých později můžeme litovat.

Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše mít dobrou vůli je napravovat.

Jen dobrá díla jsou opravdovým bohatstvím, kterým si připravujeme místo v nebi.

Mějte se rádi jako bratři: milujte se, pomáhejte si a snášejte se navzájem.

Kráčejte s nohama na zemi a srdce mějte v nebi.

Brblání ochlazuje srdce.

Jediné je moje přání a to, abych vás viděl šťastné zde v čase a na věčnosti.

Buďme vždy veselí, čas rychle uteče.

Bohu se nelíbí věci dělané násilím.

Nemějte za přátele ty, kdo vás příliš chválí.

Snaž se, aby všichni, ke kterým mluvíš, se stali tvými přáteli.

Všichni pronásledovaní jsou moji nejdražší přátelé.

Navykněte si, abyste uměli brzdit sebe sama: toto je způsob, abyste měli mnoho přátel a žádného nepřítele.

Musíme se snažit, aby rostl počet našich přátel a umenšoval se počet nepřátel, musíme prokazovat dobro všem.

Pamatujte si, že pro vás bude vždy hezký den, když se vám podaří přemoci dobrem nepřítele, nebo udělat ho přítelem.

Duchovní cvičení jsou mocným prostředkem, abychom překonali nezdravé vztahy nebo přátelství.

Pečujte zvláště o nemocné, staré a chudé a získáte požehnání Boží a náklonnost lidí.

Nejlepší věc, která by se mohla učinit na světě, je ta, abychom vytáhli ztracené duše na dobrou cestu ke ctnosti a k Bohu.

Abychom vykonali trochu dobra, je zapotřebí mít trochu odvahy, být pohotový, vytrpět nějaké umrtvení, ne umrtvovat někoho, být vždy laskavý.

Ten, který je pokorný a laskavý, bude vždy milován ode všech, od Boha i od lidí.

Nemoci duše vyžadují, aby se s nimi jednalo alespoň tak, jako s nemocemi tělesnými.

Buďte rozvážní: ale nezapomínejme, že naše rozvážnost musí spočívat v tom, abychom zachránili víru, svědomí, naši duši.

Máš jenom jednu duši: když je ta spasená, všechno je spaseno: když je ta ztracená, všechno je ztraceno navždy.

Prvním projevem lásky je projev lásky vůči vlastní duši.

Kdo chce plodně pracovat, musí mít v srdci lásku a trpělivost v práci.

Když se jedná o nějakou věc, která způsobuje velké dobro, Don Bosco chce být vždy v čele pokroku.

Vzdávejte úctu všem autoritám, civilním, náboženským, obecným i vládním.

Pečujte o to, abyste jednali vždy z principu víry a ne kvůli lidským cílům.

Veliká myšlenka je tato: Studovat praktický způsob, abychom dali císaři to, co je císařovo a Bohu dávali to, co je Boží.

Pracujte dnes takovým způsobem, abyste se nemuseli zítra červenat.

Nemyslím si nikdy, že by smrt mohla ukončit moje plány, ale konám každou věc tak, jako by byla poslední v mém životě.

Když pracuješ, mluvíš a myslíš, pečuj o to, aby všechno bylo k prospěchu tvé duše.

Buďte pomalí v posuzování.

Dělejme tak, aby nám bylo dobře na tomto světě i na věčnosti.

Jednejte tak, jak vidíte jednat u moudrých a rozvážných mužů.

Nestačí, abyste znali mnoho věcí, je zapotřebí je praktikovat.

Nedělejme nikdy věci, kterých v budoucnosti můžeme litovat.

Jenom dobrá díla jsou opravdovým bohatstvím, které nám připravuje místo v nebi.

Nikdy jsem neslyšel, kdo v hodině smrti by naříkal, že vykonal příliš mnoho dobra.

Je dobré přikrýt nedostatky druhých, nikdy však nikoho nezesměšnit.

Být dobrý nespočívá v tom, nedopustit se nějakého nedostatku, ale mít dobrou vůli se napravit.

Nejlepší rada je, abychom konali dobro, když můžeme, pak neočekávat odměnu od světa, ale jedině od Boha.

V hodině smrti budeme sklízet to, co zasejeme v životě.

Jestliže chceme konat dobro ve světě, je nutné, abychom se spojili mezi sebou a těšili se dobré pověsti i druhých.

Pracujme až do posledního okamžiku života, konejme všechno možné dobro.

Nejsme stvořeni proto, abychom pili a jedli, ale abychom milovali Boha a spasili duši.

Láska v praxi, to je opravdová výchova.

Rány v rodině se musí léčit a ne amputovat.

Láska, čistota, pokora jsou tři královny, které jsou vždycky spolu. Jedna nemůže existovat bez druhých.

Don Bosko se brání, nikdy však neuráží.

Chtěl bych, abyste byli přesvědčeni, že jakákoliv vina, kterou máte ve svědomí, vám bude odpuštěna ve svátosti smíření.

Malomyslnost smutných není vskutku nic jiného než strach z druhých.

Buďte odvážní a uvidíte, že strach sklopí křídla.

V době, ve které žijeme, je zapotřebí, abychom v sobě měli velikou a osvědčenou skromnost a velikou čistotu.

Láska a trpělivost ať tě doprovázejí nestále v napravování, a to takovým způsobem, aby vždy z tvého jednání a slov poznal, že hledáš dobro duše.

Dobrý Bůh zvláště projevuje svou moc ve slitování a v odpuštění.

Držme se lehkých věcí, ale konejme je s vytrvalostí.

Jak dobrý je Pán k nám, nedopustí, aby nám něco chybělo.

Nesnaž se omluvit své chyby, snaž se spíše napravit je.

Všichni musíme snášet kříž jako Ježíš. A náš kříž jsou utrpení, která všichni potkáváme v životě.

Nenazývejte zábavným den, který zanechává výčitky svědomí v srdci a strach z Božího soudu.

Bůh nehledí na vznešenost zaměstnání, hledí na cíl, se kterým ho kdo dělá. Pak všechna povolání jsou stejně vznešená, protože jsou stejně záslužná v Božích očích.

Udělej to, co můžeš, a Bůh udělá ostatní. On tě nenechá ve zmatku, jestliže pracuješ pro Něho.

Každým naučeným jazykem padá bariéra mezi námi a miliony a miliony našich bratří z jiných národů a činí nás schopnými konat dobro.

Dokonalost se získává namáhavě, pomalu, pomalu.

Neodkládejte pokání na stáří, když síly ho už neunesou.

Jestliže se modlíte, ze dvou zrnek, která zasejete, vyrostou čtyři klasy.

Dívejte se, jak to dělá včela. Tak to máme dělat i my: sbírat to, co je užitečné.

Kdo vykonává dobře měsíční cvičení šťastné smrti, může být klidný, co se týče spásy jeho duše.

Není to věda, která nás činí svatými, ale cnost.

Staňme se svatými, jestliže chceme, aby o nás svět mluvil.

Je lepší trochu hluku, než hněvivé a podezíravé mlčení.

Pýcha je červ, který hlodá a umožňuje ztratit zásluhy všech vašich dobrých skutků.

Přeji si, abyste byli méně citliví na chvály a na kritiky.

Z nadbytku všichni máme dávat chudým a na zbožné účely. Stačí, že to chceme.

Umírněnost a práce jsou dva nejlepší strážci ctností.

Pán rozmnožuje dobrodiní těm, kteří mu slouží.

Neztrácejte čas, konejte dobro, konejte ho mnoho, a nebude nikdy litovat, že jste ho vykonali.

Nepromarněte čas, a budete zachráněni na věky.

Bůh vám všem žehnej a všem uděl milost, abyste dobře žili a dobře zemřeli.