Modlitby sv. Dominika Savia

Škapulíř sv. Dominika Savia

Sliby matek

Svatý Dominik Savio je ochráncem dětí a stará se o ně od prvních okamžiků jejich života. Z lásky k dětem žehná i matkám v jejich nelehkém poslání. Matky, které se utíkají k Dominikovi o ochranu, se při použití škapulíře zavazují čtyřmi „sliby“. Tyto sliby neurčují nové úkoly, ale pouze připomínají základní povinnosti křesťanské výchovy:
„Protože je mou povinností vychovávat děti křesťansky, svěřuji je od této chvíle sv. Dominiku Saviovi, aby byl jejich strážným andělem po celý život.

Za sebe slibuji:
1. Budu učit děti, jak milovat Ježíše a Marii v denních modlitbách, povedu je k účasti na svátečních mši svatých a k pravidelnému sv. přijímání.
2. Budu pečovat o jejich čistotu tím, že je budu chránit před závadnými knihami, představeními, televizí a kamarády.
3. Budu se starat o jejich náboženskou výchovu a vzdělávat je v katechizmu.
4. Nebudu stát v cestě Božím plánům, když mé děti pocítí povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu.

Modlitba budoucí maminky:

Pane Ježíši, prosím Tě s láskou za dítě, které s nadějí očekávám. Dal jsi mi nesmírný dar tohoto malého života, který ve mně klíčí, s pokorou Ti děkuji, že sis mě vybral za nástroj své lásky. Pomoz mi v tomto příjemném očekávání žít v jednotě s Tvou vůli. Daruj mi mateřské srdce – čisté, silné a ušlechtilé. Předkládám Ti starosti v budoucnosti – úzkosti, strach a touhy pro dít, které zatím neznám. Dej, aby se narodilo tělesně zdravé, odvrať od něj každé tělesné zlo i nebezpečí pro duši.
Panno Maria, poznala jsi nevýslovné radosti svatého mateřství, daruj mi srdce schopné předávat opravdovou a živou víru.
Bože, posvěť mé očekávání, požehnej této mé radostné naději, učiň ať plod mého lůna vyroste ke ctnosti a svatosti pro dílo Tvé a Tvého Syna.
Amen.