Modlitby bl. Jana XXIII.

Ranní modlitba

Nebeský Otče, děkuji ti,
že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar.
To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak,
jak to dělával tvůj jednorozený Syn:
všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty,
abych v něm poznal svého bratra.
Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska,
kterou Kristus všechny objímá.
Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.
Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout,
ať jednám laskavě a srdečně.
Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.
Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost,
která by mi k tomu všemu pomáhala.
A ještě jedno: dovol, abych prostřednictvím Panny
Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu.
Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou a v Tobě.

_____________­________________________­_________________________

Večerní rozjímání

Bože, Otče všemohoucí,
odevzdávám ti tento den svého života
a svěřuji ti všechno, co v něm bylo…

Děkuji ti:
— za všechno to každodenní a zdánlivě samozřejmé,
čím stále naplňuješ a chráníš náš život…
— za to, čím se tento den lišil od druhých,
za události šťastné i bolestné,
jimiž jsi ke mně dnes chtěl zvlášť mluvit,
poučit mě, ukázat mi svou tvář a svou vůli…
— za to, co jsem směl s pomocí tvých darů dnes vykonat…

Odpusť mi:
— všechno, čím jsem dnes sešel z přímých cest
lásky a pravdy…
— všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova,
mrtvé skutky…
— všechno, co jsem zanedbal nebo vykonal polovičaté,
všechno, čím jsem zklamal tvou důvěru
a tvé očekávání…
Požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil,
a odpusť těm, kteří se provinili proti mně…
Vyved mě z každé nepravosti, uč mě překonávat zlo,
zvláště to, se kterým nyní v sobě zápasím…
Veď mě svým Svatým Duchem, abych porozuměl tomu,
co ode mě chceš, abych měl odvahu a sílu to vykonat.
Stvoř ve mně srdce čisté, pokorné, věrné a moudré,
sjednocuj mě se svým Synem Ježíšem Kristem,
který byl pro nás ukřižován, vstal z mrtvých
a s tebou ve všem vládne.

Prosím tě:
— aby všichni křesťané byli jedno
a aby svět přijal jejich svědectví;
— za pevnou víru a pravdivost života všech služebníků církve;
— za věrnost, porozumění a lásku v rodinách;
— za pokoj, spravedlnost a svobodu pro všechny národy světa;
— za ochranu stvoření před ničivou mocí člověka;
— za tvou pomoc, sílu a trpělivost pro všechny pronásledované,
nemocné, opuštěné a smutné;
— za obrácení a proměnu srdce všech hříšníků
a všech nepřátel pravdy;
— za světlo Ducha pro ty, kdo hledají Boha
a kdo se rozhodují o důležitých věcech;
— za požehnání pro ty, kdo nás žádali o modlitbu,
a pro ty, kteří jsou nám zvlášť svěřeni;
— za útěchu pro umírající a za spásu pro zemřelé;
—za vlastní růst ve víře, naději a lásce, v pokoře
a v následování Krista;
— za obnovu a dovršení všeho a všech v Kristu.

Ve společenství s Pannou Marií, s anděly a svatými
a se všemi, kdo ve světě vyznávali a vyznávají Krista,
prosím tě, svatý Bože, abys byl v mém životě
stále přítomný svou milostí a láskou.

_____________­________________________­____________________

Před spaním

Chystám se odpočívat, Pane, budu spát, ty sám bdi nade mnou.
A až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi.