Sv. František Saleský

biskup a učitel církve

 Slaví se: 24. ledna

Žil v letech: 1567–1622
Svatořečen: 1665
Patron: spisovatelé a tiskaři
Atributy: srdce s křížem nebo s trním

František se narodil 21. ledna 1567 v Savojsku. Když byl roku 1602 vysvěcen na biskupa (se sídlem v Ženevě), zaměřil celé své apoštolské úsilí na to, aby vrátil ke katolické víře obyvatele Chablais, kteří se přidali k protestantské reformě. Svou mnohostrannou činností vychovával křesťanský lid a ukazoval, že v každém životním stavu lze žít duchovním životem. Zcela se věnoval svému poslání pastýře, stal se obyčejným s obyčejnými lidmi, diskutoval o teologii s protestanty, uváděl do „zbožného života“ duše, které toužily sloužit Kristu, a otevíral jim tajemství Boží lásky. Usiloval o to, aby byl duchovní život dosažitelný pro laiky a aby jim byla zbožnost příjemná. Snažil se ukázat všem pravou tvář Kristova kněze. Vyučoval katechizmus, kázal, zpovídal, navštěvoval chudé, nemocné, vězněné, jednal, horlivě plnil všechny povinnosti svého úřadu. Lidé na něho pohlíželi jako na muže Božího. Jeho velikou charakteristikou byla neúnavnost ve zpovědnici. Zůstával tam od úsvitu až do poledne obklopen zástupem věřících, mužů i žen, kteří se chtěli vyzpovídat.

Všechny překvapovala jeho eucharistická vroucnost. Existují mnohá svědectví o tom, jak hluboká byla jeho soustředěnost. „Tato božská svátost,“ prohlásí Matka de Chantal, „byla jeho pravým životem a silou a při této činnosti vypadal jako člověk zcela proměněný v Bohu.“

Využíval tisk, podporoval práci a kulturu a se všemi jednal s laskavou dobrotou a moudrou mírností. Byl neúnavný pastýř a kazatel. Při jednom ze svých kázání se setkal s Janou Františkou de Chantal; vzniklo zde hluboké, vroucí přátelství, které mu umožnilo uskutečnit jeden z jeho nejmilejších plánů – založení kontemplativního ženského řádu, který by zároveň sloužil chudým a nemocným. Jana de Chantal pod jeho vedením založila řád Navštívení Paní Marie, který neměl přísnou klauzuru, takže řeholnice – salesiánky, mohly volně navštěvovat každého, kdo potřeboval jejich pomoc. Za Františkova života bylo založeno celkem dvanáct klášterů.

Zemřel v Lyonu 28. prosince 1622. Mezi svaté byl zapsán roku 1665 a Pius IX. ho prohlásil za učitele církve (1877). Svatý Jan Bosco, inspirován jeho „apoštolskou láskou“ a „evangelní mírností a trpělivostí“, si ho zvolil za vzor a ochránce pro své poslání mezi mladými.

U příležitosti čtyřstého výročí jeho narození mu Pavel VI. udělil titul Doctor divini amoris (Učitel božské lásky).