RŮŽENEC: slavný (svatodušní)

Svatodušní rozjímání slavného růžence

I. Ježíšovo zmrtvýchvstání
Ukřižovaný Kriste, vstal jsi živý, vystoupil jsi ze skály hrobu, dříve než anděl odvalil ode dveří kámen, dříve než nastalo zemětřesení. Uprostřed Veliké noci ve vší tichostí. Nejen že zničil si, Ukřižovaný Kriste, svou smrt, ale vůbec jsi smrt zbavil vlády nad celým světem! Aleluja! Ve vší tichosti a beze svědků ses ukázal, Vzkříšený Synu člověka, své Matce Marii! Maria, s Tebou se klaníme živému Kristu a Tebe velebíme, že ses dočkala vítězství svého Syna, Tebe velebíme, že jsi zůstala Synovi věrna i pod křížem, Tebe velebíme, že jsi trpěla spolu s Ním, Tebe velebíme, že jsi spolu s Ním přemáhala smrt, Tebe velebíme, že jsi spolu s Ním porazila ďábla a hřích. Matko zmrtvýchvstalého Krista! Nebyla nadarmo křížová cesta! Nebylo nadarmo ukřižování! Kříž zvítězil, aleluja! Lásku Boží nic nemohlo přemoci! Duchu svatý, zahrň nás svou láskou na Mariinu přímluvu. Amen!

II. Ježíšovo nanebevstoupení
Vzkříšený Kriste, vstoupil jsi do oblaku přítomnosti Otce! Zaslíbil jsi svým učedníkům sílu Ducha svatého a byl jsi před jejich zraky vyzdvižen vzhůru k nebi. Hleděli upřeně do nebe, třebaže tě už neviděli, ale Boží oblak byl blízko. Andělé potvrzují, že jsi byl vzat ze země do nebe, andělé prorokují, že z nebe zase přijdeš na zemi. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, i Tobě, neviditelný Otče, i Tobě, slíbený Duchu! Naplnil jsi nás, Hospodine, velikou radostí, velebíme tě! Po pravici Boží jsi usedl, Kriste, pomáhej nám, potvrzuj kázání apoštolů znameními pravosti! Maria, Matko člověka, který vlastní mocí vešel do nebe, Tvoje náruč zůstala prázdná, ale jenom na krátkou dobu! Smířila ses s odchodem Syna, aby mohl seslat Božího Ducha všem. Toužila jsi po Synovi, ale plnila jsi na zemi jeho vůli a čekala jsi, až si Tě vezme k sobě. Maria, plná lásky k Synu i světu, Maria, zasnoubená s Duchem Bolím, Maria, Duch Tě naučil všemu!

III. Seslání Ducha svatého
Sestoupil na Tebe Duch svatý, Matko Maria, naplnil celý dům, kde jsi seděla s apoštoly. Ukázal se vám, viděla jsi jeho oheň, rozdělil ze své plnosti a udělil z ní Tobě i jim a jeho podíl byl pro každého jeho plností! Jak se najednou proměnil Tvůj život, jak jste se všichni změnili! Jak ožilo všechno, co jsi nosila v srdci o svém Synu, vyvstal skrytý smysl všeho dění v tvém životě, pochopila jsi Synovo dílo maximem lidského chápání, ukázala se Ti Tvoje spoluúčast na vykoupení světa! Všichni, naplněni Duchem svatým, jste začali mluvit rozličnými jazyky, i Tys mluvila, Maria, třebaže se nám žádné Tvé slovo nedochovalo… Ale promlouváš z Ducha i později ve svých zjeveních, vyprošuješ nám Ducha od svého Syna! Chceme Ti rozumět, chceme se Tvými slovy řídit, vlastně slovy Ducha, Tebou vyřčenými! Vždyť mluvíš o velikém Božím díle! Ať víme, co Tvá slova znamenají, ať je neodbýváme posměšky, ať je přijímáme jako slova Ducha svatého!

IV. Nanebevzetí Panny Marie
Láska Boží Tě, Panno Maria, vzala na nebe – radujeme se spolu s anděly! Boží Syn sestoupil z nebe a vstoupil na zemi do Tvého lůna a nyní, když je v nebi, chce Tě mít u sebe a sestupuje podruhé, aby vstoupil na nebe s Tebou. I Tvoje lidské tělo mizí v oblaku Boží přítomnosti, po mostu země – nebe se ubíráš opačným směrem než Tvůj Syn při početí. Tvůj Syn Ježíš opustil nakrátko nebe, aby spasil zemi, a pak se vrátil k Otci. Tys mu pomáhala při spáse světa a po krátkém čase pozemského života opouštíš zemi, abys kralovala navěky v nebeském království. Lásko mezi nebem a zemí, Lásko mezi zemí a nebem, Duchu svatý, jak veliký dar jsi udělil Marii! Ty jsi nad zákony hmoty a přírody, Ty jsi věčný Bůh a dáváš věčnost těm, kterým chceš! Aleluja!

V. Oslavení Panny Marie v Nebi
Maria, byla jsi ze všech nejblíže Kristu! Maria, dosáhla jsi vrcholu lásky! Maria, naplnil Tě Duch svatý a Otec se Synem Ti vložili na hlavu královskou korunu, abys byla Královnou nebe i země vždyť kdo se Ti vyrovná z lidí! Koho z andělů učinil Bůh matkou svého Syna! Spojila jsi ve svém životě zemi s nebem! Spojila jsi neporušenost panenství s plodností mateřství! Celým svým životem jsi vyznávala Boha! Tvoje srdce pronikl sedmerý meč mučednictví! Z Ducha svatého jsi prorocky velebila Boha! Začala jsi apoštolát Nového zákona a dlela jsi uprostřed apoštolů! Maria, Královno, sám Bůh Tě pozdravil, andělé,Tě velebí i všechna pokolení lidí Tě chválí, my se k ním připojujeme: Zdrávas, milostiplná, Pán s Tebou, Královno posvátného Růžence! Amen! Aleluja