Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Tak konečně se toto setkání uskutečnilo a hned v neděli jsme se při závěrečném obědě  shodly na tom, že by bylo super, kdyby se tato akce mohla opakovat a to co nejdřív! Protože to stálo za to!

Už podle názvu může každý jistě poznat, že během tohoto víkendu šlo o setkání s Bohem skrze pohyb, rytmus a společenství při tanci. A opravdu – na setkání přijely samé otevřené a radostné dívky, které těšilo tancovat (židovské tance), ale také povídat si a sdílet se, modlit se a nebo tvořit vánoční dárky. I hry, které pro ně byly připravené, je viditelně bavily. S velkým nadšením např. obdivovaly i našich 5 pět slepic. Prostě tato šestice děvčat dělala s chutí snad úplně všechno! Spolusestra Evča velice dobře vybrala židovské tance a pěkně je nás učila krok po krůčku. Já jsem se snažila zase starat o zázemí a taky trochu o tvoření.

Už teď zveme  další zájemkyně, protože nadšení nám nechybí, dům v Hradci je veliký a hlavně:  víme, že o to někdo stojí! Tak teď už jen vymyslet další termín.

Podívejte se na fotky.

Novéna k Neposkvrněné

Novéna k Neposkvrněné

S Marií v naslouchání mladým

Novéna k Neposkvrněné 2018

Letošní novéna k Neposkvrněné se inspirovala přípravou na Synod mladých. Každý den z něj nabídnu jedno téma, doprovozené odpovídajícím Božím slovem a krátkým zamyšlením a prosbou.

  1. den – mladí nás vyzývají

´Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“´(J 2,5)

Církev podle Písma je společenství těch, kteří jsou povolání Bohem Otcem, aby následovali Ježíše, v síle Ducha Svatého. Každá komunita FMA je malou částí církve. Maria je z ní první povolaná. V ní církev dokonale odpovídá na povolání Otce. Od ní se chceme nechat vést, abychom mohli odpovídat na situaci dnešních mladých lidí.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, aby z nás Duch Svatý činil církev utvářenou svým Slovem.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – naslouchání

“Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.” (Lk 2,19)

Naslouchání je především postoj Otce vůči svým dětem. To, co se nám někdy zdá jako neproniknutelné ticho, je ve skutečnosti hluboké a pozorné naslouchání. Setkání mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým je plodné setkání. Maria vyzrála v této schopnosti naslouchání událostem a uchovávala vše ve svém srdci.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se učili naslouchat Bohu tak jako ona.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – doprovázení

“Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: ´Už nemají víno.´” (J 2,1-3)

Doprovázení je jeden z konkrétních projevů lásky. Je to především umění Otce, který skrze Ducha Svatého, nikdy nenechává své děti osiřelé. Duch Svatý je doprovázející par excellence. Je to On, který doprovázel  Marii v jejím poslání. Je to On, který rozšířil její mateřství a učinil ji schopnou doprovázet všechny, kteří se jí svěřují. Doprovází diskrétně, ale aktivně, je pozorná k maličkostem a připravená zasáhnout v pravý čas.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom se nechali doprovázet Bohem a mohli tak doprovázet mladé.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – Obrácení

“Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.” (Lk 2,48-51)

 

Boží Slovo nás učí, že obrátit se znamená změnit cestu. Většinou nejde o iniciativu zainteresované osoby, ale je to přímý Boží zásah, který znemožní pokračovat starou cestou a otevře novou. Bůh Otec se nikdy neunaví otevírat pro nás nové cesty, abychom se s ním mohli setkat a obejmout ho. Také Maria ve svém životě přijala pozvání vyjít na nové cesty a na výzvy odpověděla, i když ne bez bolesti. Pokaždé se její život stal plodnějším.

 

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom byli otevření pro jeho pozvání k obrácení.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – rozlišování

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.´ (Lk 1,28-35)

Boží touhou je, abychom mohli znát jeho vůli, jde přece o naše dobro. Nabízí nám prostředky k tomu, abychom mohli na této zemi plnit své poslání. S velkou trpělivostí nás učí, jak je máme používat. Maria to zakoušela na své kůži. Krok po kroku, v postoji naslouchání, ustavičného rozlišování, doprovázela Ježíšův život v Nazaretě, jeho veřejné působení a potom zrození církve.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli trpělivost v hledání Božích cest.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – výzvy

´U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.´ (J 19,25-27)

Ať nikdo nezůstane stranou, ať nic není ztraceno. To je velká výzva, se kterou se Otec obrátil k Synovi a poslal ho, aby uskutečnil spásu. Ježíš výzvu přijal a dovedl ji do konce, když na kříži otevřel své srdce: kdokoliv tam vstoupí, najde spásu. Maria tam byla přítomná, tam u paty kříže, proto také její srdce bylo nekonečně rozšířeno. Každá lidská bytost je synem či dcerou Boha a Marie, nikdo není vyloučen. Každá lidská bytost je hodna úcty, starosti a lásky. V každém je bod přístupný dobru. Je to výzva pro vychovatele, aby jej našel.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom měli odvahu spolupracovat s Bohem na spáse světa i za cenu kříže.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – povolání

´Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.´ (Lk 1,38) 

Každý život je povoláním. Každý život je jedinečný. Každá lidská bytost je slovem Otcem pro svět, slovem neopakovatelným, originálním, nenahraditelným. Dobrodružství života je mnohem krásnější, když se stane hledáním toho, který nás vždy chtěl a miloval. Práce i vztahy jsou plodnější, když jsou konány pod Otcovým pohledem a v dialogu s ním. Evangelia svědčí o tom, jaká byla pozemská zkušenost Ježíše, který dělal vše ve světle jedinečného vztahu s Otcem. Také Mariin život byl celý utvářen posláním, které obdržela při zvěstování.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – svatost

´Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“´(Lk 1,28)

“Buďte svatí, protože já jsem svatý”. Řekl Bůh Mojžíšovi. Buďte láskou, protože já jsem láska, říká nám vícekrát Ježíš. Svatost není nic jiného než plnost lásky přijímané od Boha v hlubinách našeho bytí a každodenně darované bratřím a sestrám. Maria je svatá a nepsokvrněná, protože je milovaná. To je její tajemství. Nechala se promilovat až ke kořeni svého bytí a tuto lásku rozdávala celému světu.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

  1. den – kdo nic nežádá

“Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.” (Sk 1,13-14)

Otec se nikdy nepohoršuje při pohledu na odpor, strach a hříchy svých dětí. Otec nesoudí. Po Ježíšově boku se také Maria naučila nesoudit. Po velikonocích sdílela život a modlitbu s těmi, kdo zradili a opustili jejího syna. Ona je Neposkvrněná, je také útočištěm hříšníků.

Prosme o přímluvu Pannu Marii, abychom nechali utvářet celý náš život Otcovým povoláním.

Maria, Neposkrvněná, oroduj za nás!

 

 

 

Setkání sester v Hradci Králové

Setkání sester v Hradci Králové

Víkendovým setkáním uprostřed měsíce října sestry salesiánky zakončily svou práci na Organickém projektu inspektorie. Celý proces byl příležitostí ke sdílení modlitby i důležitých hodnot v životě komunit a jejich poslání. Na tuto práci naváže příprava kapituly, která se uskuteční v příštím roce.

Společně hlásat Krista mladým

Společně hlásat Krista mladým

Ve dnech 10. – 17. září 2018 se v Mornese (místě narození zakladatelky sester salesiánek Marie Dominiky Mazzarello) uskutečnilo setkání všech inspektorek z Evropy a Blízkého Východu. Sestry se za pomocí metodologického doprovázení skupiny ESDAC (zabývající se skupinovým rozlišováním inspirovaným sv. Ignácem z Loyoly) společně zamýšlely nad oživením charismatu a spoluprací

 mezi inspektoriemi. Po týdnu modlitby, sdílení a rozlišování dospěly k takto formulované výzvě: „Pán nás dnes v Evropě a na Blízkém Východě  zve k tomu, abychom se pokusily s odvahou a tvořivostí prorocky společně hlásat Ježíše nejchudším mladým.“

Formační setkání CIEM

Formační setkání CIEM

Ve dnech 11. – 13. června se v Římě v Generálním domě uskutečnilo setkání CIEM.

Dvanáct inspektorek CIEM (Conferenza Inter-ispettoriale Europa e Medio Oriente) se zamýšlelo ve velmi otevřené atmosféře nad „Způsobem řízení a animace“ na všech úrovních: komunitním, inspektoriálním a generálním.

V každé inspektorii se nejdříve sestry zamýšlely nad otázkami z této oblasti a během setkání CIEM pak byla možnost vzájemného naslouchání, sdílení a konfrontace, které odrážely praktický život komunit jednotlivých zemí.

„Jsme si vědomé rozdílnosti a různého „vtělení“ charismatu v každém národě. Řízení je jiné v zemích, které se zmítají ve válce, jiné v západních post-moderních zemích a ještě jiné v zemích post-komunistických“, konstatovaly představené.

Některé země zapojily laiky do rozhodovacích procesů a plánování, v jiných je řízení ještě pyramidální. Je znát touha kráčet v každé zemi vlastním rytmem ke sdílenému řízení, v němž každá sestra (nejen představená) žije zodpovědnost za společný řeholní život.

Inspektorky budou pokračovat ve své reflexi během dalšího setkání CIEM v září 2018 v Mornese.

Maria, Pomocnice křesťanů

Maria, Pomocnice křesťanů

 

Dnes 24. května sestry salesiánky (Dcery Panny Marie Pomocnice) na celém světě slaví slavnost Panny Marie Pomocnice. Don Bosko ve spolupráci se sestrou Marií Dominikou Mazzarellovou totiž založil Institut dcer Panny Marie Pomocnice (1872) a chtěl, aby sestry byly Mariinou ži

vou připomínkou.

Don Bosko sám o Panně Marii Pomocnici napsal:

Titul „Pomocnice křesťanů“Don Bosko o Panně Marii Pomocnici, připisovaný vznešené Matce Spasitele, není v církvi Ježíše Krista ničím novým, ale v této poslední době se začal užívat pro blahoslavenou Pannu ze zcela zvláštního důvodu. Nejedná se tolik o to vzývat Pannu Marii z osobních důvodů, ale kvůli velmi vážným a bezprostředním nebezpečím, která mohou věřící ohrožovat… Právě proto, abychom si získali zvláštní ochranu nebe, utíkáme se k Panně Marii jako ke společné matce, jako ke zvláštní pomocnici katolických vládců a národů. Proto zcela oprávněně prohlašujeme, že Maria byla skutečně Bohem ustanovena Pomocnicí křesťanů“ a že se jako taková projevovala v každé době při veřejných pohromách, zvláště ve prospěch těch národů, které trpěly a bojovaly pro víru.

Můžeme se k ní ve všech našich potřebách s důvěrou utíkat jednoduchou prosbou: Maria, Pomocnice křesťanů,  oroduj za nás.

Ekonomické školení pro sestry

Ekonomické školení pro sestry

V sobotu 19. května se v prostorách Salesiánského střediska mládeže v Kobylisích uskutečnilo školení pro ředitelky komunit, ekonomky a ředitelky našich zařízení. Dopoledne ekonom provincie SDB Michal Svoboda nabídl sestrám model řízení a správy děl ze zkušenosti salesiánů a v odpoledních hodinách Ing. Tomáš Petrůj seznámil sestry s kritérii, podle kterých se dá poznat efektivita řízení a správy díla. Celé setkání bylo důležitým krokem v procesu nastavování systému řízení v rámci naší provincie.

Novéna k Panně Marii Pomocnici

Novéna k Panně Marii Pomocnici

Maria je ta, která nás vede k Ježíši: „Maria z Nazareta, stvoření, které je lidsky nejvíce podobné Kristu, nás učí rozjímat o tváři Syna, být učedníky na cestě víry. (LOME n. 96).

V tomto roce, který je věnován mladým prostřednictvím Synody „Mladí, víra a rozlišování povolání“, si chceme nechat od mladých vyprávět o Marii.

Proto je nám v novéně k Marii Pomocnici nabídnutý na každý den mariánský biblický úryvek se zamyšlením někoho z mladých nebo skupiny mladých a s úmyslem modlitby.

 Novéna ke stažení zde.

  15. května

Lk 1, 26-38

Bohu není nic nemožné“

Každý z nás je povolán Bohem ke zvláštnímu poslání, přesně jako Maria. Nepochopila hned smysl andělova poselství, ale odpověděla pokorně: „Ať se mi stane podle tvého Slova“, a úplně se odevzdala Bohu. Maria je jako každý mladý člověk, který dnes žije normální život ve své vesnici. Jako dívka se každý den konfrontuji s jejím vzorem otevřenosti vůči Bohu a říkám s ní: „Ať se mi stane podle tvého slova“ a toužím po tom, aby se Boží vůle každý den odhalovala. Proto je nutné prožít každý den v tichu a naslouchat Božímu hlasu. V době moderní technologie, v níž žijeme, to není vždy snadné, jsme plní jiných věcí a bez možnosti naslouchat Bohu a nám samotným.

Mezitím jak rostu ve víře, vnímám, jak je křehká vzhledem k různým výzvám každodenního života. Potřebuji povzbuzení těch, kteří jsou kolem mě tak, jako Maria byla ujištěna andělovými slovy: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ Když se na ni dívám, nacházím odvahu odpovědět Bohu ano a nechat, aby se na mně uskutečňoval Boží plán.

Připravila Salome Faloamae (Šalamounovy ostrovy)

Úmysl modlitby:

Maria Pomocnice, přimlouvej se za všechny mladé, kteří ztratili odvahu a za ty, kteří bojují, aby uskutečnili své sny o dobru ve svých životech. Nedovol, aby se vzdali, nabídni jim mateřskou pomoc a doveď je k Ježíši: pro něj není nic nemožné.

 

  16. května

Lk 1, 39-45

spěchala do hor“

Toto slovo je plné dynamiky, energie, kontaktu a zapojí mě v první osobě. Maria běží. Jako učedníci ke hrobu, jako ti, kteří následovali Ježíše, jako každý, komu něco exploduje v nitru.  Ježíš nás vede k běhu. To, co nám předá v setkání s Ním, nejde zadržet, protože v sobě skrývá takovou moc, že nám dává sílu pro první krok na každé cestě. To neznamená, že máme žít v běhu, ani že nemáme mít okamžiky pádu a cítíme nutnost tak chvíli zůstat, ale znamená to mít jistotu, že můžeme vždycky znovu začít.

Připravila Elena Scala (Italia)

Úmysl modlitby:

Za všechny mladé, kteří otročí nějakému zlozvyku a žijí v rozporech. Ať uslyší Boží hlas, který je volá žít důstojně a v plnosti jejich život. Ať mohou jednoho dne vykřiknout  s radostí: „Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí.“(Žalm 30)

 

 

  17. května

Lk 1, 39-56

„pozdravila Alžbětu…“

Zvěstování je krok, kterým anděl dal zakusit Marii přítomnost dítěte, které má nosit v lůně. Kontemplujme Mariinu připravenost. Znamení, které jí dal anděl, když mluvil o tom, že její příbuzná čeká dítě, ji povzbudí, aby ji šla navštívit. Ne tolik proto, aby si ověřila pravdivost znamení, ale aby jí posloužila v důležitém okamžiku jejího života.

Dnes jsou mnozí mladí zaměstnáni spoustou věcí: těžko nasloucháme Božímu hlasu a není jednoduché se nechat vést Duchem Svatým, skrze něhož nám Pán šeptá svou vůli.

My mladí se můžeme učit od Marie starosti o naše rodiče a prarodiče, respektovat je, chránit je a pomáhat jim. Učme se od Marie předávat jim radost z Ježíšovy přítomnosti v nás.

 

Připravili Gamado Pierre, Houndjo Kely, Foley Faddy, Nador Nadine,

Dissou Anim, Adjinon Aline (Togo)

Úmysl modlitby:

Pane, zveš nás, abychom vyšli ze sebe samých, z naší pohodlnosti, z našeho sobectví. Dej nám, Pane, světlo Ducha Svatého, abychom pochopili cestu, kterou máme jít. Osvoboď nás od individualismu ke službě, zejména vůči těm, kteří jsou na okraji, starým. Chceme se s tvou pomocí stát misionáři radosti v každodenním životě.

 

  18. května

Lk 1,46-56

 

milosrdenství jeho od pokolení do pokolení“

Panna Maria, vzor radostné a pokorné víry, odhaluje svým chvalozpěvem Boží milosrdenství. Zakusila velká Boží díla v první osobě a je svědkyní jeho požehnání.. Ona, která je tak blízká Boží lásce, kontempluje bohatství Božího srdce, které je tak štědré vůči těm, kteří jsou chudí.

Téměř dva tisíce let poté Mariina chvalozpěvu, my mladí žijeme ve světě, který je o hodně jiný než ten její. Spolu s nářkem, válkami a přírodními katastrofami se uskutečňují mnohé činy Božího milosrdenství. To bylo zaslíbeno generacím, které byly před námi a bylo zalíbeno i nám i dalším generacím po nás. Chceme přebývat v tomto jeho věčném milosrdenství.

Připravili Maressa Park, Gabriella Almanzar, Esther Paulino and Jocelyne Guzmán (USA)

 

Úmysl modlitby:

Za mladé, kteří se nechají ovlivňovat svými vrstevníky a jsou křehcí ve svých rozhodnutích: aby byli uzdraveni a vedeni světlem Ducha Svatého na cestě síly spravedlnosti. Za potřebné a ty, kteří žijí ve strádáních, ať je jim Boží lid blízko a je k nim vnímavý.

 

  19. května

Mt 1, 16-25

„Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají“

Tento úryvek evangelia mluví o Josefovi a Marii, kteří jsou velkými vzory pro mladé v Kambodži. Jejich svědectví je pozváním k zodpovědnosti ve vztazích, k důvěře jednoho k druhému a k umění říci „ne“ násilí.

Je krásné vidět Josefa, jak se rozhodl pokojně čelit problému, bez násilí! I když neporušil zákon manželství, našel Marii těhotnou. Ptá se: zradila mě? I když se zdálo jasné, že mu Maria byla věrná, Josef ji nechtěl vystavit hanbě. Tak se s ní chtěl rozejít v tichosti.

Maria velmi trpěla, když Josefovi nemohla říci pravdu, ale chtěla žít Boží vůli a tak pokojně čekala, až pravda sama zjeví.

Je to tak jiné oproti tomu, co se děje mladým dnes v Kambodži, když jsou vtaženi předčasně do vztahů lásky. Dívky se lehce vzdají požadavkům chlapců a nejsou schopné snést důsledky. Chlapci nejsou zodpovědní a nutí dívky k potratům, které mají trvalé následky v jejich životech. Působí i tradiční tlak rodin a kultury a mladí utíkají k alkoholu, nebo emigrují a jsou vykořeněni.

Připravila Pen Seiha (Kambodža)

Úmysl modlitby:

Modleme se, aby svatý Josef a Panna Maria pomohli lidu v Kambodže, zejména mladým, aby se vyhnuli násilí a zůstali věrní kulturním hodnotám a hodnotám křesťanské víry.

 

  20. května

Mk 3,20-21;31-35

 

„Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili“

I když mnozí následovali Ježíše, ne všichni ho obdivovali, i mezi jeho příbuznými. Myslíme si, že to bylo pro Ježíše zklamání, protože když jsme trošku úspěšní ve škole či práci, očekáváme, že nás příbuzní budou obdivovat.

Ježíšova rodina se neomezuje jen na pokrevní příbuzné: nabízí nám nové pojetí „rodiny“, rozšířené na všechny věřící a ty, kteří naslouchají jeho slovům a uskutečňují je. Skutečně, když žijeme ve spojení s Otcem, bratrství roste a naše rodina se rozšiřuje.

Připravila Sara Silva (Portugalsko)

 

 

Úmysl modlitby:

Za mladé, kteří nenacházejí ve svých rodinách podporu, aby mohli v Marii najít pomoc, kterou potřebují. Vedeni její rukou, ať naslouchají Ježíšovu hlasu, který je nazývá svými bratry a ať v Něm a najdou pomoc, aby mohli jít dál.

 

  21. května

Jan 19, 25-30

„U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská“

Marie Kleofášova, Marie Magdalena, milovaný učedník stáli pod křížem Ježíše, který pomalu umíral. Marie je bezmocná vůči bolesti syna. Můžeme si představit, co to pro ni znamenalo, vidět ho umírat.

Také my chceme někdy zachránit druhé, přátele: podívejme se na Marii a na její sílu před umírajícím Ježíšem. Ona je opravdu Matka všech díky své velké lásce k synu.

Připravené od Lina D’Rozario (India)

Úmysl modlitby:

Pane, pomoz nám pochopit, že nás voláš a chceš s námi sdílet svůj kříž. Modleme se za ty, kteří trpí, jsou zneužívaní, utlačovaní a v situacích, které jim berou lidskou důstojnost.

 

  22. května

Jan 19, 25-30

„Hle, tvá matka!“

Ježíš nám během svého utrpení na kříži svěřuje Matku a žádá nás, abychom v ni měli důvěru: „Klidně se svěř, já tě ochráním“.

Podívejme se na Mariin postoj před Ukřižovaným: jak se zpívá v písni „Setkání s Ukřižovaným“. Maria si pod křížem uvědomuje mnohá setkání s Bohem, mimořádné Ježíšovo narození.

Maria žije z víry. Ptejme se: kolikrát potkáme Ježíše a nevidíme ho? Kolikrát očekáváme Boží slávu a on se tak nezjeví? Kolikrát také my jsme ochotní nést kříž?

Pokud budeme jako Maria soustředěni na Boha, budeme Ho schopni vidět, jak je.

Připravená  od Ana Clara Caetano, Ana Clara Mota de Oliveira, Agatha, Ana Luiza, Bruno Henrique Ultramari, Danielle Santos Cruz, Gabriel Brito Guirão, Henrique Leck Venâncio, Júlia Figueiredo, Kelvim, Marcela, Pedro Francisco Lopes Giovani, Isadora Prudente (Brazílie)

Úmysl modlitby:

Pane, chceme se modlit za všechny mladé, kteří jsou kolem nás a kteří ztratili smysl života. Dej, ať my mladí umíme být misionáři tak, aby tě mnoho mladých mohlo potkat. Ty, který jsi Absolutno, na přímluvu tvé a naší matky Marie Pomocnice.

 

  23. května

Jan 19,25-37

Hle, tvá matka!“

V tomto evangelním úryvku kontemplujeme Marii, která je blízko Ježíšovi až do konce. Věděla, že cena lásky je vysoká. Všechno to, co se s ní dělo, nebylo snadné, ale následovala Ježíše v každém okamžiku svého života, nikdy nelitovala, že řekla: „Ať se mi stane…“

Naše cesta je s ní spojená od okamžiku, kdy Ježíš řekl Janovi: „Hle, tvá matka“, Boží matka se stala naší matkou. Dnes vidíme mnoho matek, které vidí umírat své děti. Maria, chceme ti je svěřit, uč nás prožívat bolest s tebou.

V naší zemi je mnoho mladých, kteří bojují za lepší Venezuelu, jiní, kteří ze země utíkají. Za tím vším jsou matky, které ztrácejí děti: jsou mrtvé, závislé na drogách, alkoholu, delikventní.

Připravená od  Patricia Paredes, Angi Zabala e Víctor Alvarado (Venezuela)

Úmysl modlitby:

Abychom uměli prožívat naše bolesti s pohledem na Mariinu bolest pod křížem. Modleme se za venezuelské matky, aby jako Maria, byly schopné přijmout Boží vůli, která není ničím jiným než silou, která pomáhá překonat všechny obtíže života.

 

 

 

 

Svátek vděčnosti 2018

Svátek vděčnosti 2018

Dne 26. dubna 2018 se v Paraguay slaví každoroční Světový svátek vděčnosti, který má letos název: „S mladými nechme rozeznít struny života, abychom svědčily o radosti z následování Krista.“

Tento Svátek vděčnosti je pozváním k tomu, abychom vyjádřili svoji vděčnost skrze radostné darování našeho života Pánu, aby mladí, kteří jsou nám svěřeni, mohli hledat Pramen života a mohli se s ním setkat. Ježíš je jediný, který naplní jejich život smyslem a odhalí jim plán, který je skrytý v Božím srdci.