Naše aktivity

Dílo sester salesiánek v České republice je vázané na komunity, ve kterých žijeme. Provozujeme Církevní mateřskou školku a Dvouletou katolickou střední školu; poskytujeme ubytování pro studentky SŠ, VOŠ a VŠ v Praze a v Hradci Králové. V Plzni, Brně, Ostravě a Praze rovněž nabízíme kvalitní využití volného času ve střediscích mládeže, vyučování náboženství, duchovní doprovázení, apod.

Církevní mateřská škola Laura

Církevní mateřská škola Laura je předškolní zařízení, ve kterém se snažíme vytvářet rodinné prostředí a aplikovat výchovné zásady sv. Jana Boska. Mateřská škola je určena nejen pro děti z věřících rodin, ale i pro děti z rodin bez vyznání. Jsme otevření pro umístění dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin, dětí cizinců, národnostních menšin či jinak znevýhodněných. Mateřská škola zajišťuje jak aktivity pro děti v rámci zájmových kroužků, tak i aktivity pro rodiče, jimiž jsou různé tvořivé večery, přednáškové cykly a modlitební setkání.

Více najdete na CMŠ Laura.

 

Dvouletá katolická střední škola

Dvouletá katolická střední škola v Praze Karlíně je střední odborná škola rodinného typu, určená pro mladé lidi nestudijního založení i pro mladé lidi tělesně či duševně handicapované, sociálně ohrožené a obtížněji vychovatelné. Škola se snaží připravit studenty především na dobrý rodinný život a manželství, péči o děti vlastní i svěřené, vedení domácnosti vlastní i cizí, na práci v oblasti  pečovatelství, stravovacích a jiných služeb a učí umění soužití s postiženými spoluobčany.

Více najdete na DKSŠ.

Domov mládeže při DKSŠ

DM při DKSŠ je určen pro studentky středních odborných učilišť, středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. V domově mládeže se snažíme vytvářet rodinné prostředí prodchnuté křesťanskými zásadami života a kvalitně vyplňovat volný čas.

Více najdete na DM při DKSŠ.

Salesiánský domov mladých

Nabízíme ubytování studentkám vysokých, vyšších odborných a středních škol. Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, dobré podmínky pro studium a žít křesťanské hodnoty.

Více na www.sdmhk.cz

 

SHM Klub Plzeň, z. s.

Základním cílem našeho klubu je rozvíjet osobnost dítěte a mladého člověka prostřednictvím výchovy a vzdělávání ve volném čase v salesiánském stylu. Dětem poskytujeme kvalitní nabídku volnočasových aktivit, mladým lidem možnost rozvíjet se a zapojit se do výchovné práce s dětmi a s mládeží a rodinám poskytujeme podporu a zázemí.

Komunita sester salesiánek je animačním jádrem celé výchovně pastorační komunity. Kromě přímé výchovně pastorační práce, kterou sestry vykonávají, komunita garantuje práci v salesiánském duchu, doprovází dobrovolníky zapojené do činnosti klubu a podílí se na formaci začínajících animátorů.

Více na www.plzen.shm.cz

Duchovní obnovy a cvičení

Sestry salesiánky ve spolupráci s bratry salesiány pořádají každoročně duchovní cvičení založená na práci s Písmem svatým. Mladým lidem je při těchto exerciciích nabídnuto osobní doprovázení.

Katecheze, vyučování

Cílem katecheze je uvést někoho do důvěrného vztahu s Ježíšem Kristem.
Základní úlohy katecheze jsou: pomoci poznávat, slavit, prožívat a kontemplovat Kristovo tajemství, uvádět a vychovávat k životu ve společenství a k misii.
V oblasti katecheze a vyučování náboženství působíme v rámci našich komunit ve farnostech, na školách, dále podle potřeby připravujeme na přijetí svátostí (křest, sv. přijímání …) nebo pořádáme různé duchovní obnovy.

 

Chaloupky, animátorky

Jedná se o týdenní až čtrnáctidenní pobyty umožňující dětem a mladým lidem prožít setkání s Bohem jako Přítelem a poznat lépe sama sebe prostřednictvím her, tvoření, kontaktu s přírodou, rodinné atmosféry a radostného prostředí. Právě rodinná atmosféra je jednou ze základních charakteristik chaloupek.

Vedoucím těchto prázdninových chaloupek pomáhají animátorky, které se na svou službu připravují několika víkendovými setkáními, jež jsou spojená s duchovní, pedagogickou, vychovatelskou a tábornickou formací. Cílem je lidský a duchovní růst děvčat a zároveň možnost sdílet a předávat salesiánskou spiritualitu a poslání.

Více informací zde.

Denní centrum – Kaunas

Denní centrum Kaunas je hlavním dílem našich sester na Litvě. Do Centra přichází denně po skončení vyučování cca 30 dětí. Jedná se o děti z problémových rodin. Dělají si úlohy do školy, stravují se, hrají si a navštěvují kroužky jako je divadlo, tanec a keramika. Podle individuální potřeby mohou děti v Centru i přenocovat, umýt se a vyprat si věci. Pozornost střediska se nezaměřuje pouze na dítě, ale na celou rodinu. Denní centrum tak spolupracuje se státními institucemi, především pak s Institutem pro ochranu práv dítěte.