Bl. Laura Vicuña

panna

 Slaví se: 22. ledna

Žila v letech: 1891–1904
Blahoslavena: 1988
Patronka: proti znásilnění, týrané děti, oběti týrání, oběti incestu, při ztrátě rodičů
Atributy: medailka na modré stužce kolem krku

Narodila se v Santiagu v Chile 5. dubna 1891. Náhlá smrt otce přiměla matku, aby s Laurou a její sestrou odešla z Chile do Argentiny. Již v devíti letech byla Laura přijata do ústavu Dcer Panny Marie Pomocnice, kde byla vychovávaná v duchu preventivního systému svatého Jana Boska. Brzy se stala mezi kamarádkami vzorem přátelství s Ježíšem, apoštolské lásky a věrnosti svým každodenním povinnostem.

První svaté přijímání znamenalo rozhodující okamžik v Lauřině životě. Do svého notýsku si napsala: „Ó můj Bože, chci Tě milovat a sloužit Ti celý svůj život. Věnuji ti mou duši, moje srdce, mě celou. Raději chci umřít, než abych Tě urazila hříchem. Chci udělat všechno pro to, aby Tě lidé poznali a milovali. Chci napravit jejich urážky a urážky celé mé rodiny. Bože můj, dej, aby můj život byl životem lásky, umrtvování a oběti.“

8. prosince 1901, na svátek Neposkvrněné se Laura stala členkou sdružení Mariiných dcer. Dlouho se na tuto slavnost těšila a připravovala. Dostala medailku na modré stuze a slibovala: „Od nynějška chci patřit celá tobě, Panno Maria…“

Se souhlasem zpovědníka složila také slib evangelních rad. „Zdá se mi, že sám Bůh ve mně udržuje připomínku své božské přítomnosti. Kdekoliv se nacházím, ve třídě, na hřišti, toto vědomí mě provází, pomáhá mi a utěšuje mě.“ Žila v neustálém spojení s Bohem: „Pro mě modlit se nebo pracovat je to samé, to samé je modlit se nebo hrát si, modlit se nebo spát. Když dělám, co je mi přikázáno, dělám to, co chce Bůh, abych dělala. A to já chci dělat, to je má nejlepší modlitba.“

1. dubna 1902 se setkala s mons. Caglierem a prosila ho, aby i jí vzal mezi aspirantky. Mons. Cagliero se na ni podíval a s úsměvem odpověděl, že je ještě příliš mladá, Lauře bylo teprve 11 let, ale o zasvěceném životě už přemýšlela dlouho.

Lauřina matka žila s mužem jménem Manuel Mora, který jí často sliboval sňatek, ale nikdy k tomu nepojal vážný úmysl. Chtěla, aby bylo dobře postaráno o její dvě dcerky, a proto přistoupila na to, že bude žít na jeho statku. To Lauru ale neustále trápilo a kalilo její štěstí. Potají, v tichosti trpěla ve svém srdci. Jednoho dne se rozhodla obětovat svůj život a ochotně přijmout smrt, aby dosáhla spásy své matky. Prosila i svého zpovědníka, aby požehnal této vroucí touze jejího srdce.

Naplněna důvěrou, snášela s hrdinskou odvahou tělesné i duševní utrpení, které přesahovalo její věk. Věrná vnuknutím Ducha svatého se neváhala nabídnout jako oběť, aby její maminka znovu našla cestu spásy. Zemřela 22. ledna 1904 v Junín de los Andes v Argentině. Tělesné ostatky Laury byly přeneseny 2. března 1956 do kaple Ústavu Dcer Panny Marie Pomocnice v Bahia Blanca v Severní Patagonii.

Jan Pavel II. ji připočetl mezi blahoslavené 3. září 1988 v blízkosti Castelnuova Don Bosco v Itálii, na Hoře blahoslavenství mládeže.

Modlitby

Modlitby

Modlitba k Bohu a ke svatým

Chvála a oslava Boha je tou nejvyšší a nejvznešenější činností člověka. Klaněním se Tvůrci a Spasiteli a Tomu, který nás posvěcuje, má být vyplněná nejen celá naše věčnost, ale i náš pozemský život. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom našeho Pána oslavovali z vděčnosti za Vše, co nám Bůh daroval a z rostoucí lásky, která vychází z našeho nitra.
Maria a svatí nám stojí nablízku jako lidé, kteří jsou již u Boha. Pro jejich přátelství se k nim obracíme v modlitbě s prosbou o pomoc. Láska a pomoc bližnímu ani v nebi nepřestává! (srov. 1Kor. 13,8) Vše, co je v Marii a ve svatých dobrého, se jim zcela dostává od Boha a všechno je to v Bohu nekonečně krásnější a vznešenější. Svatí jsou mistrovské dílo Boží lásky a mistrovským dílem svatosti je Maria. Nekonečný počet svatých nám dovoluje odhalit nekonečnou rozmanitost vynalézavé Boží dobroty. Dějiny svatých jsou dějinami toho všeho, co Bůh udělal z malosti a slabosti svých služebníků. Boha vidíme z jeho svatých.

 

KŘÍŽOVÉ CESTY

Salesiánská křížová cesta – ke stažení

NOVÉNY:

Novéna k Panně Marii Pomocnici ke stažení

Novéna ke slavnosti seslání Ducha Svatého – ke stažení

Novéna k Nejsvětějšímu Srdci Páně – ke stažení

Novéna ke slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie – ke stažení

Novéna ke slavnosti Narození Páně – ke stažení

Novéna ke sv. Dominiku Sáviovi – ke stažení

 

TRIDUA:

Tridum ke sv. Janu Boskovi – ke stažení

Tridum ke sv. Marii Dominice Mazzarellové – ke stažení

 

SALESIÁNSKÉ LITURGICKÉ TEXTY:

Texty ke mši svaté a denní modlitba církve (DMC)

Bl. Laura Vicuña mše sv. | DMC
Sv. František Saleský mše sv. | DMC
Sv. Jan Bosco mše sv. | DMC
Zemřelí mše sv. |DMC
Sv. Alois Orione mše sv. |DMC
Sv. Dominik Savio mše sv. | DMC
Sv. Marie Dominika Mazzarello mše sv. | DMC
Sv. Leonard Murialdo mše sv. | DMC
Panna Maria Pomocnice křesťanů mše sv. | DMC
Sv. Josef Cafasso mše sv. | DMC
Bl. Marie Romero Meneses mše sv.
Bl. Alois Guanella mše sv. | DMC
Bl. Michal Rua mše sv. | DMC
Sv. Alois Versiglia a Kalist Caravario mše sv. | DMC
Bl. Magdaléna Morano mše sv. | DMC
Bl. Filip Rinaldi mše sv. | DMC

MODLITBY SVATÝCH:

sv. Ignác z Loyoly

sv. Augustin

Sv. Dominik Savio

Sv. František z Assisi

Sv. Bonaventura

Bl. Jan XXIII.

Bl. Matka Tereza

RŮŽENEC:

Radostný (svatodušní)

Bolestný (svatodušní)

Slavný (svatodušní)

MODLITBY K DUCHU SVATÉMU:

Hymny k Duchu Svatému

Modlitby – prosby k Duchu Svatému

RŮZNÉ MODLITBY:

Modlitby osobností

Salesiánské osobnosti

Salesiánská svatost

Naši svatí jsou zcela jistě nejkvalifikova­nějšími „svědky“ naší spirituality, protože ji žili a to hrdinským způsobem.

Ti, kteří s největší radikalitou kráčejí tímto směrem – svatí – v nás probouzejí hlubokou a tajemnou nostalgii, protože nás odkazují ke kořenům našeho bytí a pomáhají nám vycítit, že pro tuto excelentní cestu jsme stvořeni všichni. Následovat tuto nostalgii je tajemství opravdové velikosti a stává se pramenem neočekávané energie. Úsilí o svatost uspokojuje naše nejhlubší aspirace a naši touhu po štěstí. Jan Pavel II. řekl mladým v Torontu: „Nečekejte na to, až budete starší, abyste se mohli vydat na cestu svatosti! Svatost je neustále mladá, tak jako je věčně mladý Bůh.“ Salesiánská spiritualita dává privilegované místo postavě Panny Marie, jejíž mateřská přítomnost dominuje tomuto procesu ve své celistvosti a inspiruje každou jeho etapu. Maria živým způsobem představuje náročnou a šťastnou cestu jednotlivého člověka i celého lidstva k vlastnímu dovršení. V ní se setkávají cesty člověka s cestami Božími. Ona je tedy klíčem k poznání, vzorem, předobrazem a cestou. Panna Maria má opravdu výjimečnou výchovnou energii Božích dětí a učedníků Pána Ježíše: tam, kde je Ježíšova matka, se učedníci stávají věřícími (Jan 2, 1–11) a dokáží zůstat věrní (Jan 19, 25–17).

Zvu vás nyní, abyste upřeli pohled na ty, kdo dokázali vzlétnout nejvýše. Máme nad sebou hvězdné nebe. Když se na něj díváme, můžeme všichni opravdu říct, že i naše jména jsou zapsána v knize života. (převzato z Listu o svatosti Dona Pascuala Cháveze Villanuevy, 14.8.200)

Salesiánské osobnosti ve světě

Svatí:

Blahoslavení:

Ctihodní:

Služebníci Boží:

První den tridua – RODINA

První den tridua – RODINA

V první den tridua se podíváme na rodinu, z níž Laura vycházela a co nám může říct do našich životů:

  • Laura vyrůstala v neúplné rodině – tatínek jí zemřel, když byla malá. Vyrůstala tedy bez otcovského vzoru.
  • Během let si maminka našla přítele – ten však maminku využíval, zneužíval, také na Lauru si dělal nadějné vyhlídky, dnes bychom řekly, že v rodině docházelo k zneužívání i domácímu násilí. I přesto maminka s tímto mužem dál zůstávala.
  • Nesuďme ani její maminku. Byla to žena osamocená, zoufalá. V mladém věku ztratila muže a musela uživit své dvě děti. K tomu byla emigrantka v cizí zemi. A tak se chytla každého stébla, každé příležitosti jistoty, pro sebe a své dcerky, i když to byl muž násilnický.
  • Laura svou rodinu přesto milovala. Milovala svou sestru a pomáhala jí v internátu, ve kterém byly obě vychovávány. Milovala i svou maminku a chtěla, aby se vymanila z vlivu přítele. A její láska nabyla i konkrétní podoby. Všechny těžkosti a nakonec i nemoc obětuje za spásu své maminky a za to, aby se osvobodila z tohoto násilnického vztahu. Několik dní před smrtí jí to maminka slíbí a slib po smrti i splní.

Dnes se všude okolo nás mluví o krizi rodiny. Najít rodinu nerozpadnutou, milující se, jako by byla stále větší vzácnost. Nicméně ať pocházíme z jakékoli rodiny, Bůh má pro nás vždy plán štěstí a pokud se jím necháme vést, uzdravuje nás a vyučuje. O tom svědčí i příběh této rodiny

Modlitba:

Dobrý Bože, děkujeme ti za život a příklad blahoslavené Laury Vicuni, která přes všechny těžkosti milovala své nejbližší a obětovala se za ně. Na její přímluvu Tě prosíme za všechny rodiny, zvláště za ty, kde vládne nepokoj, napětí, závislosti a násilí. Kéž v Tobě může každý člověk objevit své útočiště a čerpat z důvěrného vztahu s Tebou. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána. Amen.

Příprava na oslavu Lauri Vicuni

Příprava na oslavu Lauri Vicuni

Měsíc leden je již tradičně měsícem salesiánských svatých. Jejich památkami a slavnostmi se to v kalendáři jen hemží. Letos bychom vám více chtěli přiblížit jednu postavu – mladou dívku Lauru Vicuňu. Slavíme ji v pátek 22. ledna.  Nabízíme před tímto dnem takzvané triduum, třídenní přípravu na tuto slavnost. Každý den bude na stránkách zveřejněn jeden aspekt jejího života, abychom mohli blahoslavenou Lauru více poznat a nechat se jí inspirovat. Jak uvidíme, má nám do dnešních dní co říct. Součástí zamyšlení bude i nabídka videa k tématu a modlitba. Přejeme tedy požehnané prožití přípravy. Kdo by se chtěl seznámit s jejím životem, zde naleznete její životopis. A zítra nezapomeňte, začínáme!