Týden modliteb za povolání

Ode dneška probíhá po celém světě “Týden modliteb zapovolání”, který vyvrcholí již tradičně na 4. neděli velikonoční (3. května), na neděli zvanou “neděle Dobrého pastýře”. Bude to již  57. Světový den modliteb za povolání.

Papež František napsal k tomuto dni poselství a v něm vychází z Marka 14 kapitoly, kde se učedníci plaví po rozbouřeném moři. Na tomto úryvku ukazuje a vysvětluje povolání – staví na čtyřech slovech – námaha, chvála, odvaha, vděčnost.

Zde citujeme z listu papeže Františka:

První slovo povolání je tedy vděčnost. Plout správným směrem není pouhou otázkou naší snahy, nezávisí jen na trase, kterou zvolíme. Naše osobní realizace a realizace našich životních plánů není zákonitě výsledkem toho, co rozhodneme ve svém izolovaném „já“; naopak, jedná se především o odpověď na povolání, které přichází od Boha.

Pán ví, že zásadní životní rozhodnutí, jakým je manželství nebo zasvěcený život ve službě Pánu, vyžaduje odvahu. On zná otázky, pochybnosti, obtíže, které zmítají loďkou našeho srdce, a proto nás ubezpečuje: „Neměj strach, já jsem s tebou!“

Dalším slovem je námaha. Každé povolání obnáší úsilí. Pán nás volá, protože nás podobně jako Petra chce uschopnit, abychom „kráčeli po vodě“, neboli abychom se chopili svého života a dali se do konkrétní služby evangeliu v každodenním životě, jaké nám on ukazuje zvláště skrze rozličné formy laického, kněžského a zasvěceného života. My se však podobáme apoštolu Petrovi: máme touhu i elán, ale současně jsme poznamenáni slabostmi a obavami.

Byť jsme uprostřed vlnobití, náš život se otevírá chvále. To je poslední slovo povolání a má být i výzvou, abychom se učili vnitřnímu postoji Nejsvětější Panny Marie: ona, vděčná Bohu za jeho pohled, kterým na ni shlédl, s vírou svěřila jemu své obavy a nejistoty a odvážně odpověděla na jeho povolání. Její život se tak stal trvalým Pánovým chvalozpěvem.

Připojme se tedy k celé církvi v modlitbě za všechny, kteří hledají a rozlišují povolání, aby otevřeli své srdce Pánu a nechali se jím vést, neboť On dokáže život každého člověka učinit šťastným a plodným.