Domů » O nás

  Zakladatelé

  Sv. Jan Bosco

  Otec a Učitel mládeže

  Jan Bosco

  Slaví se: 31. ledna
  Žil v letech: 1815–1888
  Svatořečen: 1934

  Svatý Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v osadě Becchi u Turína. Jeho životní cesta nebyla snadná. Ve dvou letech mu zemřel otec a studovat mohl díky dobročinnosti dobrých lidí až se značným zpožděním. Měl však vynikající nadání a Bůh si ho pro poslání mezi chlapci připravoval mimo jiné i prostřednictvím snů, které v jeho životě sehrály důležitou roli. Hluboká víra a důvěra v Boha byly neodmyslitelnou součástí jeho života a základním hnacím motorem pro jeho poslání. Na náboženství, rozumu a laskavosti také postavil svou pedagogickou metodu, kterou sám nazval preventivním systémem a která se vyznačovala stálou přítomností vychovatele mezi chlapci a rodinnou atmosférou.

  dům, kde vyrůstal Jan Bosco

  Pocházel z velmi chudé rodiny a mezi těmi nejnuznějšími chlapci také vědomě a dobrovolně zůstal. Ti přicházeli do Turína za prací z širokého okolí ještě jako děti. Byli ubytováváni v dost mizerných podkrovních či sklepních podnájmech, zaměstnáváni v podmínkách, které usnadňovaly jejich vykořisťování bez možnosti jakéhokoli zastání. O zařízeních pro volný čas se v té době také ještě nedalo hovořit, a proto není divu, že mnozí chlapci bez rodinného zázemí končili za mřížemi vězení.

  kněz a učitel mládeže

  Don Boskova činnost byla proto odpovědí na tento ožehavý problém doby. Došla svého uznání nejen na poli církve, která Jana Boska v r. 1934 prohlásila za svatého a v r. 1988 za Otce a Učitele mládeže, ale nakonec i na poli tehdejší vládnoucí třídy, která jinak nebyla církvi přátelsky nakloněna. Na rozrůstající se oratoř Don Bosco nestačil sám, a proto se obklopil stejně smýšlejícími kněžími a laiky a později ze svých chudých chlapců vytvořil Společnost svatého Františka Saleského (inspirován švýcarským laskavým světcem z přelomu 16. a 17. stol.), která je dnes nazývána Kongregací Salesiánů Dona Boska.

  spoluzakladatelka Marie Dominika

  Společně s Marií Dominikou Mazzarellovou založil v roce 1872 Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice jakožto ženskou kongregaci s obdobným výchovným posláním pro dívky. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdružení salesiánských spolupracovníků.

  Sen Dona Boska Zázračné vidle

  7 rad Dona Boska, jak udělat ze života něco pěkného

  FOTKY:
  Turín
  Don Bosco

  Sv. Marie Dominika Mazzarello

  Spoluzakladatelka Dcer Panny Marie Pomocnice

  Marie Dominika Mazzarello

  Slaví se: 13. května
  Žila v letech: 1837–1881
  Svatořečena: 1951

  Narodila se 9. 5. 1837 v městečku Mornese v severní Itálii jako nejstarší dcera v rodině, která se živila převážně prací na pronajatých vinicích. Mazzarellovi byli poměrně chudí, museli se namáhat, aby se uživili, ale bídou netrpěli. Marie Dominika byla velmi fyzicky zdatná a pomáhala tatínkovi v práci na vinicích tak energicky, že ostatní spolupracující muži se jí cítili zahanbeni. Byla inteligentní, ale do školy nechodila – od otce se naučila pouze číst. V roce 1847 přišel do Mornese kněz don Pestarino, který se později stane salesiánem, v němž Marie Dominika získala náročného duchovního otce. Ten založil Družinu Panny Marie Neposkvrněné, jejíž členky se zavazovaly časnými sliby čistoty a věnovaly se pomoci nemocným, matkám, výchově dětí a výuce náboženství. Do Družiny vstoupila i Marie Dominika a stala se její horlivou členkou.

  Valponasca

  Ve 23 letech těžce onemocněla tyfem při ošetřování svých příbuzných. Ačkoli už téměř nebyla naděje, Marie Dominika se uzdravila. Tělesná síla k práci na vinici se jí už však nevrátila. Marie Dominika se intenzívně ptala Boha, co má dělat, co On po ní chce. A Pán jí postupně svůj plán dal poznat. Napřed se s přítelkyní Petronillou učily šít, pak založily šicí dílnu, kde učily této dovednosti děvčata, přičemž bylo jejich cílem výchovně na dívky působit.

  panorama Mormese

  Když v roce 1864 přijel do Mornese don Bosco, oba vnímali společné rysy své výchovné činnosti. Na dona Boska v tu dobu naléhali mnozí, aby založil také nějakou kongregaci pro výchovu děvčat. Proto postupně vedl Marii Dominiku i její spolupracovnice, až 5. 8. 1872 Marie Dominika s několika dalšími mladými ženami složily do rukou dona Boska své první řeholní sliby.

  náš první dům

  Nová kongregace se začala věnovat výchově a vzdělání dívek. Sestry otevřely v Mornese školu, kde se spolu s děvčaty učila i Marie Dominika. Její životní moudrost a pozornost k Duchu svatému byla však tak veliká, že mohla být představenou a dobře řídit sestry i v dalších domech, které byly brzy založeny. Za života Marie Dominiky se kongregace rozšířila do Francie a sestry se vydaly i na misie do Argentiny a Uruguaye. Marie Dominika zemřela 14. 5.1881.  

  FOTKY:
  rodný dům Marie Dominiky
  Valponasca
  Mornese
  Roverno
  Marie Dominika Mazzarello