Domů » O nás

  Formace FMA

  Cíl formace

  „Cílem formace je celkové zrání osoby v postupném připodobňování se Kristu, apoštolu Otce, podle životního plánu, který je vymezen ve Stanovách“. (Stanovy č. 78)
  Následujeme Krista sliby evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti, abychom byly zcela k dispozici pro jeho poslání spásy.
  Způsob, jakým žijeme naše zasvěcení, má charakteristiky našeho charismatu, daru Ducha svatého sv. Janu Boskovi a sv. Marii Dominice Mazzarellové a celé salesiánské rodině. Mezi tyto charakteristiky patří především vychovatelské zaujetí a hluboký eucharistický a mariánský život.

  • Čistota, jíž dáváme Bohu svou schopnost milovat, se projevuje salesiánskou laskavostí, která umožňuje být vyjádřením Boží lásky a odleskem Mariiny mateřské dobroty.
  • Chudoba nám dává účast na tajemství Ježíše, který se stal chudým, aby nás svou chudobou obohatil, a učí nás solidaritě s chudými.
  • Poslušností se začleňujeme do ochoty Krista, jehož pokrmem je Otcova vůle, abychom zodpovědně spolupracovaly na našem výchovném poslání.

   Zasvěcený život prožíváme v komunitách povolaných sloužit Pánu s radostí a pracovat s optimismem a pastorační láskou pro Boží království v duchu preventivního systému.

  Trvalá a počáteční formace

  Počáteční formace:
  Úkolem počáteční formace je zcela svobodně přijmout Boží plán a vstoupit do souladu s jeho požadavky, počínaje každodenním životem.

  Jednotlivé fáze:

  • Období ověřování a orientace – vede k prohloubení křesťanského života a zrání k zodpovědné volbě vlastního povolání.
  • Postulát – je bezprostřední přípravou na noviciát, období prohlubování Božího volání, zkušenosti modlitby, komunitního a apoštolátního života, osvojování si ducha Dona Boska a Marie Dominiky.
  • Noviciát – období opravdového uvedení do řeholního života skrze konfrontaci s Božím slovem, osvojování si Stanov, sjednocování práce a modlitby, komunitního života i apoštolátní zkušenosti; přijímání identity Dcer Panny Marie Pomocnice. Noviciát je dvouletý.

   Fotky z noviciátu

  • Juniorát – období časných slibů, které má v sestře upevnit život spojený s Bohem a smysl příslušnosti k Institutu a postupně ji včleňovat do pastorace mládeže. Přitom se v její formaci stále pokračuje. Období časných slibů trvá 6–9 let.

   Fotografie ze setkání juniorek:

   Juniorky v Rajhradě 2010

  Stálá formace:
  Řeholní zasvěcení zavazuje člověka k nepřetržitému procesu připodobňování se Kristu. Vždy máme na čem pracovat a v čem růst, navíc tajemství účinnosti výchovného poslání spočívá ve zkušenosti komunity jako místa stálé formace.
  Komunita je místem růstu každého člena i nabídkou povolání pro mladé.

  Fotografie:
  Evropské setkání FMA
  Duchovní cvičení 2007
  Setkání CEL